Geoinženjering 

Be­smrt­nih (ne)će bi­ti

Otvo­ren pr­vi ru­ski “fri­ži­der” za ču­va­nje de­lo­va te­la onih ko­ji že­le da oži­ve po­sle smr­ti.

Da­ni­jel Me­dve­dev, di­rek­tor kom­pa­ni­je “Krio Rus”: Vi­še de­se­ti­na lju­di sprem­no da bu­de za­mr­znu­to i ve­ru­jem da će do 2030. go­di­ne ne­ki od njih oži­ve­ti. Ru­ski na­uč­ni­ci tvr­de da je reč o pr­lja­vom bi­zni­su ko­ji od la­ko­ver­nih uzi­ma ve­li­ke pa­re.

U napuštenoj škol­skoj zgra­di u se­lu Ala­bu­še­vo, ne­da­le­ko od Mo­skve, kom­pa­ni­ja “Krio Rus” otvo­ri­la je pr­vi “fri­ži­der” u ko­me će se ču­va­ti de­lo­vi te­la onih ko­ji že­le da osta­nu be­smrt­ni.

Kra­jem apri­la u Ala­bu­še­vu je mon­ti­ran ure­đaj za pro­iz­vod­nju teč­nog azo­ta, sli­čan ter­mo­su. U nje­mu će bi­ti 250 li­ta­ra ovog ga­sa. Ta­ko­đe su na­pra­vlje­ni i pre­no­sni ter­mo za­šti­će­ni kon­tej­ne­ri.

U po­su­di, gde je tem­pe­ra­tu­ra mi­nus 196 ste­pe­ni, već se na­la­ze dva ljud­ska mo­zga. Oni će se ču­va­ti sve do­tle dok na­u­ka ne stig­ne do­tle da će mo­ći da raz­mr­zne čo­več­je or­ga­ne i da ih ugra­đu­je ne­kom dru­gom ili će ih ko­ri­sti­ti kom­pju­ter. Op­ti­mi­sti se na­da­ju da će te mo­zgo­ve jed­nog da­na za­i­sta mo­ći da ko­ri­ste ne­ki lju­di. da­kle, no­vi vla­snik mo­zga mo­rao bi da ko­ri­sti zna­nje sta­rog vla­sni­ka.

Di­rek­tor kom­pa­ni­je “Krio Rus” Da­ni­jel Me­dve­dev ka­že da je vi­še de­se­ti­na lju­di sprem­no da bu­du za­mr­znu­ti. On obe­ća­va da će do 2030. go­di­ne us­kr­snu­ti ne­ki od onih ko­ji se ču­va­ju u teč­nom azo­tu.

“Krio Rus” mo­že da mo­zak ču­va u se­lu Ala­bu­še­vu, a kad kli­jent po­že­li da se sa­ču­va ce­lo nje­go­vo te­lo, ono će, po­sle pr­ve ob­ra­de, bi­ti za­mr­znu­to i pre­ba­če­no u SAD.

Ko su lju­di či­ji se mo­zgo­vi sa­da ču­va­ju u teč­nom azo­tu u Ala­bu­še­vu? Reč je o mo­zgu jed­nog mu­škar­ca ko­ji je umro 2002. od ra­ka pro­sta­te. Imao je 60 go­di­na.

Od­lu­ku o za­mr­za­va­nju do­neo je nje­gov sin, bi­zni­smen, ko­ji osim ru­skog ima i švaj­car­sko dr­ža­vljan­stvo. On že­li da i nje­ga, po­sle smr­ti, za­mr­znu i da ga, kad do­đe vre­me, za­jed­no sa ocem od­mr­znu.

Dru­gi za­mr­znu­ti mo­zak pri­pa­dao je 79. go­di­šnjoj uči­te­lji­ci ma­te­ma­ti­ke iz Sankt Pe­ter­bur­ga Li­di­ji Fjo­do­ren­ko. Ona je umr­la 24. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne. Od­lu­ku o to­me do­neo je Li­di­jin unu­ku Da­ni­lo Fjo­do­ren­ko, ko­ji tvr­di da je mno­go vo­leo svo­ju ba­ku. Unuk Da­ni­lo je ina­če na­uč­ni sa­rad­nik in­sti­tu­ta pre­ci­zne me­ha­ni­ke i op­ti­ke.

loading...

– Sa ba­kom sam imao du­ge raz­go­vo­re oko oču­va­nja or­ga­na – ka­že Da­ni­lo. – Ona se sa­gla­si­la da za­mr­zne­mo njen mo­zak i jed­nog da­na, kad na­u­ka bu­de na vi­šem ni­vou, re­ak­ti­vi­ra­mo ga. Ba­ka je po­sle raz­go­vo­ra sa mnom na­pi­sa­la i pu­no­moć. Kad sam to sa­op­štio ro­đa­ci­ma, ne­ki od njih su se us­pro­ti­vi­li, ali sam us­peo da ih ube­dim.

Unuk je bio pla­ni­rao da za­mr­zne ce­lo ba­ki­no te­lo. Me­đu­tim, ona je iz­ne­na­da umr­la pa joj ni­su us­pe­li na vre­me da u kr­vo­tok ubri­zga­ju od­go­va­ra­ju­ću he­mi­ka­li­ju.

Ja­sno je da sa­da sa­mo oni “naj­a­van­gard­ni­ji” že­le da za­mr­znu mo­zak i te­lo svo­jih naj­bli­žih. Na­i­me, još je su­vi­še mno­go pi­ta­nja na ko­ja na­u­ka ne­ma pra­vog od­go­vo­ra. Ko­me će, re­ci­mo, jed­nog da­na sta­vi­ti mo­zak sta­ri­ce ko­ja je ne­kad bi­la uči­te­lji­ca u Sankt Pe­ter­bur­gu?

Njen unuk ka­že: “Mo­žda će ba­kin mo­zak in­sta­li­ra­ti ki­ber­ne­tič­kom čo­ve­ku”. Kao mo­guć­nost Da­ni­lo Fjo­do­ren­ko vi­di i to da se klo­ni­ra­ju dru­gi or­ga­ni pa da se sa nji­ma spo­ji mo­zak nje­go­ve ba­ke.

Da­ni­lo je se­dam me­se­ci ču­vao mo­zak svo­je ba­ke u sta­nu, u kon­tej­ne­ru ko­ji je spe­ci­jal­no ter­mič­ki za­šti­ćen. Sva­kih če­ti­ri-pet da­na mo­rao je da me­nja su­vi led. Sa­da je kon­tej­ner pre­ba­cio u Pod­mo­sko­vlje.

Mo­zak Da­ni­lo­ve ba­ke ču­va se u teč­nom azo­tu u Ala­bu­še­vu. To go­di­šnje ko­šta 500 do­la­ra. Di­rek­tor “Krio Ru­sa” Da­ni­jel Me­dve­dev ka­že: “Kad jed­nog da­na bu­de do­sta kli­je­na­ta, mo­zak pr­vog na­šeg pa­ci­jen­ta Li­di­je Iva­no­ve Fjo­do­ren­ko ču­va­će­mo bes­plat­no”.

Da­ni­jel Me­dve­dev ve­ru­je da će se po­sle 2030. po­ja­vi­ti teh­no­lo­gi­je ko­je će omo­gu­ći­ti da se umr­li oži­ve. U to, me­đu­tim, da­nas ma­lo ko ve­ru­je. Uči­te­lji­ca Li­di­ja Fjo­do­ren­ko tre­ba­lo bi da bu­de jed­na od pr­vih ko­ja će u Ru­si­ji us­kr­snu­ti. Za sa­da je to sa­mo do­bra re­kla­ma fir­me “Krio Rus” ko­ja že­li da na to­me na­pra­vi ve­li­ki bi­znis.

Uz­gred re­če­no, ob­ra­da i za­mr­za­va­nje mo­zga ko­šta 9.000 do­la­ra, a go­di­šnja “sta­na­ri­na” u “fri­ži­de­ru” sa teč­nim azo­tom 500 do­la­ra. Am­bi­ci­o­zni­ji i bo­ga­ti­ji Ru­si za 45.000 do­la­ra mo­gu da za­mr­znu i po­ša­lju ne­kog bli­skog u SAD.
Šta ka­žu ru­ski na­uč­ni­ci?

– Sve je to pr­lja­vi bi­znis. Oni ko­ji re­kla­mi­ra­ju kri­o­ni­ku, za­pra­vo že­le da od na­iv­nih uzmu ve­li­ke pa­re. Da­na­šnja na­u­ka ni­je spo­sob­na da sve će­li­je od­jed­nom za­mr­zne i ka­sni­je isto­vre­me­no od­mr­zne. Po­treb­na je ja­ko ve­li­ka br­zi­na ko­ju mi sa­da ne uspe­va­mo da po­stig­ne­mo – ka­že Ni­ko­laj Šu­bin, dok­tor bi­o­lo­ških na­u­ka i ru­ko­vo­di­lac kri­o­lo­škog kom­plek­sa In­sti­tu­ta ci­to­lo­gi­je Ru­ske aka­de­mi­je na­u­ka.

Svja­to­slav Me­dve­dev, do­pi­sni član Ru­ske aka­de­mi­je na­u­ka i di­rek­tor In­sti­tu­ta za iz­u­ča­va­nje mo­zga, ob­ja­šnja­va da ako se do­pu­sti bar na ne­ko­li­ko mi­nu­ta smrt mo­zga, ta­da mo­že da bu­de iz­gu­blje­na sva in­for­ma­ci­ja o toj lič­no­sti.

BO­GA­TI OP­TI­MI­STI

PRE 33 go­di­ne ame­rič­ki pro­fe­sor psi­ho­lo­gi­je Džems Bet­ford sa­gla­sio se da mu se po­sle smr­ti za­mr­zne te­lo u teč­nom azo­tu. On je umi­rao od ra­ka na plu­ći­ma pa se na­dao ako ga za­mr­znu da će ga jed­nog da­na i oži­ve­ti.

Da­nas u sve­tu po­sto­ji dva­de­se­tak kri­o­ko­mo­ra gde je za­mr­znu­to oko 200 kan­di­da­ta za be­smrt­nost. U SAD za­mr­za­va­nje i oži­vlja­va­nje ko­šta od 100 do 150 hi­lja­da do­la­ra.

Ako se za­mr­zne sa­mo mo­zak ce­na je mno­go­stru­ko ni­ža. Iako ugled­ni na­uč­ni­ci tvr­de da kod za­mr­za­va­nja će­li­je ipak ugi­nu kri­o­en­tu­zi­ja­sti uspe­va­ju da na­đu bo­ga­te op­ti­mi­ste pa se “fri­ži­de­ri” stal­no pu­ne.

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite me na Instagramu: @mrdule |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment