Paranormalne 

Astralni svet – Da li postoji?

Kada prestane život u svetu čvrste materije, ljudska duša sa astralnim telom i svešću, napušta biološko telo i odlazi u astralni svet.

Tu nastavlja školovanje koje traje do sledećeg rađanja duše (reinkarnacije) u fizičkom svetu zgusnute materije. Astral je zaseban svet fine materijalne strukture, koji postoji kao dvojnik svake planete na kojoj ima života.

U evoluciji svesti služi kao međuetapa u kojoj duše stanuju jedno određeno vreme, do nove reinkarnacije u fizičkom svetu. U astral dolaze i najnaprednije duše da bi se pripremile za odlazak u Duhovni Kosmos.

Astral je svet izgrađen od fine supstance, od koje se sastoji i telo u svom astralnom obliku. Atomska struktura, kao i energija astrala, drugačije su od atomske strukture čvrste materije i od energija fizičkog sveta. Zato astral nije moguće registrovati čulima i instrumentima koji mogu da zapaze i mere pojave u gruboj materiji.

Iako se astralni svet ne može opaziti i registrovati fizičkim čulima, to ne znači da on ne postoji. Mi takođe, u ovom svetu ne vidimo, na primer, uglen-dioksid i kiseonik, materije u gasovitom stanju, ali i pored toga što se ne vide mi znamo da postoje i da izgrađuju živi svet.

Pojedine svetske religije boravak duša u astralu kvalifikuju kao nagradu ili kaznu, tvrdeći da dobre duše odlaze u Raj, na više nivoe astrala a loše duše u Pakao na niže nivoe astrala, a manje grešne u Čistilište na srednjim nivoima astrala.

Ljudske duše su stvorene da uče kako da slobodnom voljom razvijaju svest dok ne postanu savršene a ne da se kažnjavanjem ili nagrađivanjem primoraju da postanu dobre. Astralni svet nije ni nagrada ni kazna, on služi za školovanje duša, kao i fizički svet.

Većina ljudskih duša, kada napusti fizičko telo, odlazi na onaj nivo astrala koji odgovara nivou njihove svesti. Duše stanuju u astralu da bi naučile ono što nije moguće naučiti prolaskom kroz životna iskustva u svetu čvrste materije, da im se pomogne da izađu iz nekih „zastoja“ koji su nastali na evolutivnom putu.

Smatra se da boravak duša u astralnom svetu, između dve reinkarnacije, može da traje vekovima, nekoliko godina, ili samo nekoliko dana.

Koliko će dugo duša biti u astralu zavisi od iskustva i duhovnog znanja ponetog iz sveta čvrste materije. Onaj ko u sebi nosi više plementijih osećanja i više znanja, boraviće u astralu kraće. Oni sa manjim znanjem i manjim iskustvima vraćaće se pre na doškolovanje u materijalni svet.

loading...

Kada završi sa svim potrebnim ciklusima razvoja u fizičkom svetu i svetu astrala, ljudska duša dospeva u Duhovni svet, kao krajnje odredište u kome će se njena svest takođe dalje razvijati preko tri etape da bi na kraju puta u Duhovnom Kosmosu dostigla i jedinstvo sa svojim Tvorcem.

Duhovni kosmos je drugojačiji od materijalnog kosmosa u svim pojmovima. Načinjen je od najfinijih fluidnih energija, zato što je njegovo postojanje neshvatljivo ljudskim bićima koja poznaju samo grubu materiju.

Tek sa postizanjem Prosvetljenja sagledava se Duhovni svet jer se prosvetljenjem ljudsaka svest do te mere uvećava da se otkriva i shvata Više Postojanje.

Iako je najvećom delom sasvim nesvestan toga, čovek prolazi kroz veliki i naseljen nevidljivi svet. Za vreme sna ili u transu, kada fizička čula privremeno ne rade, otvoren mu je, do neke mere, taj drugi svet, i on će katkad iz tih situacija poneti manje više nejasno sećanje na nešto što je tamo video i čuo.

Kada, pri promeni koju ljudi zovu smrt, on potpuno napusti svoje fizičko telo, prelazi u taj nevidljivi svet, i u njemu živeće više godina ili vekova koji prođu između njegovih inakarnacija u ovaj život koji poznajemo.

To je niži deo astralnog sveta, stanje u koje čovek ulazi odmah posle smrti. Had ili podzemni svet kod Grka, čistilište ili posredno stanje kod Hrišćana, koje su srednjovekovni alhemičari nazvali astralnim nivoom

Znamo da su naša čula ograničena. Ne možemo videti vazduh koji nas okružuje jedino ga možemo osetiti ako jače struji.

Zamislite da ste zatoreni u neku kuću, a naša čula su naši mali prozorčići koji nam onogućavaju da vidimo samo jedan mali deo onoga što je napolju. Za mnoge druge smerove smo potpuno zatvoreni. Tako nam vidovitost ili astral otvara neki prozor više.

Znamo kako je teško da prosečan um shvati realnost onoga što ne možemo videti našim fizičkim očima. Teško nam je da ustanovimo kako nam je ograničen naš vid, da razumemo kako živimo u velikom svetu od kojeg vidimo samo mali deo.

Ipak nam nauka kaže da je to tako, jer nam opisuje cele svetove sitnog života za čiju egzistenciju znamo tek toliko koliko se tiče čula.

Nisu bića iz tih svetova nevažna zato što su sitna, jer od poznavanja i ponašanja i uslova života nekih od tih mikroba zavisi naša sposobnost da sačuvamo zdravlje, a u mnogo slučajeva i život.

U drugom smeru naša čula su ograničena. Ne možemo videti sam vazduh koji nas okružuje, naša čula nam ne daju znake o njegovom postojanju, osim kada struji, možemo ga osetiti čulom dodira. Ipak on ima snagu koja može razbiti naše velike brodove ili porušiti zgrade.

Svuda oko nas ima moćnih snaga koje još izmiču našim siromašnim i nepotpunim čulima, pa se moramo čuvati da ne padnemo u fatalnu grešku da je ono što vidimo sve što možemo da vidimo.

Takoreći zatvoreni smo u neku kuću, a naša čula su mali prozorčići koji gledaju u određenom smeru.

Za mnoge druge smerove smo sasvim zatvoreni, ali jasno gledanje, vidovitost ili astralni pogled otvara nam nekoliko prozora više, i tako proširuje naš vidik, i prikazuje nam novi i širi svet, koji je još deo stvarnog sveta, iako pre to nismo znali.

U našem Sunčevom sistemu postoje savršeno određeni nivoi, svaki sa svojom materijom različitih stepena gustine. Neke od tih nižih nivoa mogu posetiti i posmatrati lica koja su se osposobila  za rad, upravo tako kao što se može posetiti i posmatrati strana zemlja, i upoređujući opažanja onih koji su stalno radili na tim nivoima, može da se dobije dokaz o njihovoj egzistenciji prirodi bar toliko zadovoljavajući kao što je dokaz o postojanju Grenalda.

Imena koja se obično daju tim nivoima uzimajući ih po redu materijalnosti, dižući se iz gušćih u finije su:

  • Fizički,
  • Astralni,
  • Mentalni,
  • Budički i
  • Nirvanski.

Od poslednjeg su dva viša, ali su toliko iznad naše današnje moći shvatanja da se za sada mogu izostaviti u razmatranju. Treba razumeti da se materija svakog od tih nivoa razlikuje od materije nivoa ispod na isti način, i ako u mnogo većem stepenu, kao što se para razlikuje od čvrste materije.

Zaista, stanje materije koje zovemo čvrsto, tečno i gasovito su samo tri niža podnivoa materije koja pripada ovom fizičkom nivou.

Astral koji ćemo pokušati da opišemo je drugi veliki nivo prirode. Možemo da ga zovemo i carstvo iluzije za razliku od materijalnog sveta. Mnogi njegovi stanovnici imaju čudesnu moć da menjaju svoj oblik različitom brzinom, a i da mogu praktično neograničeno opseniti one sa kojima se žele poigrati.


Pogledajte NOVI video klip na temu: Tajni projekti Nikole Tesle

V I D E O


Najpre treba razumeti da astralni nivo ima sedam podnivoa od koji svaki ima svoj odgovarajući stepen materijalnosti i svoj odgovarajući položaj materije.

Ne smemo misliti o njima kao posebnim mestima u prostoru i da leže jedni na druge. (kao police ili fijoke). Treba razumeti da materija svakog nivoa ili podnivoa prodire u materiju ispod nje, tako da ovde na površini Zemlje postoje na istom mestu, iako je istina da se više vrste materija šire dalje od fizičke zemlje nego niže.

Tako kada govorimo da se čovek diže sa jednog nivoa ili podnivoa na drugi, ne mislimo da se on stvarno pomera u prostoru, već da prenosi svoju svest sa jednog nivoa na drugi, postaje postepeno neosetljiv na vibracije jedne vrste materije i počinje da odgovara na vibracije višeg ili profinjenijeg reda, tako da se čini da je jedan svet sa svojim krajem i stanovnicima izbledi pred pogledom, dok mu umesto njega sviće drugi svet uzvišenijeg karaktera.

Materija svih podnivoa se može naći ovde na površini zemlje, ali astralni nivo je mnogo veći od fizičkog i proteže se nekih hiljadu kilometara uznad njene površine. Istina je da se što više dižemo, nalazimo manje gušće materije.

Autor teksta Vitomir Vasić

Ukoliko želite da i VI pišete za sajt Svettajni.com, više informacija OVDE.

Pratite nas na Facebooku: Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na Tviteru: @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+ Svet tajni |
Pratite nas na YouTube: Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment