Paranormalne 

INTERVJU sa Iluminatskim insajderom! (Deo 2.)

iluminatinaslovnashutterstock_14790562-min
Drugi Deo:
ATS: Kako znaš da tvoja krvna linija zaslužuje vođstvo, a da ostale zaslužuju da prate? Bogatstvo i moć se samo-gomilaju stoga kažem da se tvoja krvna linija sastoji isključivo od “ekstremne elite” sveta jer su tvoji preci slučajno došli do moći na početku, a ne zato što je tvoja vrsta posebna. U stvari, nema ničeg posebnog, pametnog ili časnog u porobljavanju drugih.

HH: Nema to nikakve veze sa “zaslugom”. Da li neko “zaslužuje” da bude rođen kao Englez, Amerikanac, Italijan, Francuz, Nemac, itd.? Mi nismo došli do moći “slučajno”, već, (znam da ovo može biti teško za progutati) inteligentnim nacrtom. Ovaj naš put nije bio izabran od strane nas, već nam je bio dodeljen, i prihvaćen.
ATS: Ko je tvoj kreator i da li je tvoj kreator isti kao naš kreator?
HH: Ovo je odlično pitanje koje mogu da iskoristim da približim našu komunikaciju Suštini. Da i ne. Prvo morate da razumete Kreaciju. U početku, postoji Beskonačno Jedno. Ovo je Izvor Svega. Inteligentna Beskonačnost. Ona je neispoljeni Apsolut. U njoj je neograničen potencijal, čekajući da “postane”.

Mislite o tome kao o neobrađenom kamenu vaših taoističkih tradicija. Inteligentna Beskonačnost, postaje “svesna” sebe, zatim teži da se iskusi, te je Jedan Beskonačni Kreator “rođen” ili “ostvaren” (u vašem trećedenzitetskom shvatanju ovo je “prostor”). U stvari, Kreator, je tačka fokusirane Beskonačne Svesti, ili svesnosti, u Beskonačnu Inteligentnu Energiju. Jedan Beskonačni Kreator takođe postavši svestan sebe, želi da se iskusi kao Stvaralac, i na taj način, počinje sledeći korak na dole u spirali Kreacije.

Jedan Beskonačni Kreator, u fokusiranju Svoje Inteligentne Beskonačnosti, postaje Inteligentna Energija (koju biste vi mogli nazvati Veliko Centralno Sunce) i deli se na manje delove Sebe, koja onda opet sebe mogu doživeti kao Kreatore (ili Centralna Sunca). Drugim rečima, svako Centralno Sunce (ili Kreator) je korak dole u svesti (ili distorziji) iz Originalne Misli Kreacije. Dakle, “U početku” nije bila “Reč”, nego Misao. Reč je misao izražena i ostvarena kao Kreator. Postoji Jedinstvo. Jedinstvo je Sve što postoji. Inteligentna Beskonačnost i Beskonačna Energija. Dvoje su Jedno i u njima je potencijal za čitavu Kreaciju.

Ovo stanje svesti bi se moglo nazvati “Bivstvo”. Inteligentna Beskonačnost ne prepoznaje svoj “potencijal”. To je neostvareni Apsolut. Ali Beskonačna Energija prepoznaje potencijal postajanja svih stvari, kako bi se privuklo bilo koje željeno iskustvo u “bivstvo”. Beskonačna Inteligencija se može posmatrati kao centralni “Puls” Života, a Inteligentna Energija kao Duhovna “krv” (ili potencijal) koja “pumpa” da bi Kreator stvorio Kreaciju. Kreacija je zasnovana na “Tri primarne Distorzije Zakona Jednog”:

1) Slobodnoj Volji:
U prvom Zakonu (ili distorziji) Kreacije, Kreator dobija Slobodnu Volju da se spozna i iskusi kao individualan iako je (paradoksalno) jedinstveni aspekt Jednog.
2) Ljubavi:
U drugom Zakonu Kreacije, početna distorzija Slobodne Volje, postaje tačka fokusa svesti poznate kao Logos, ili Ljubav (ili Reč u terminu Biblije). Ljubav ili Logos, koristeći Svoju Beskonačnu Inteligentnu Energiju, onda preuzima ulogu ko-stvaranja širokog niza fizičkih iluzija (misaonih formi) ili Denziteta (što neki zovu dimenzije) u kojima prema Svom Inteligentnom naumu, najbolje nudi paletu “potencijalnih” iskustava u kojima Se može spoznati. U suštini, Jedan Beskonačni Kreator, koji Se deli u Logose, mogao bi se nazvati u vašem trećedenzitetskom shvatanju kao “Univerzalni Kreator”. Drugim rečima, i Logos stvara na Univerzalnom nivou Bivstva. Logos stvara fizičke Univerzume, u kojima To i Kreator mogu da iskuse sebe (“Neka bude svetlost”).
3) Svetlosti:
Da bi se izrazila ova Beskonačna duhovna ili “Životna” Energija u vidu fižičke misaone forme ili Denziteta, Logos stvara treću distorziju, ili Svetlost. Od tri originalne Primarne distorzije Jednog u donošenju Kreacije, postoji mnoštvo drugih pod-distorzija, sa svojim specifičnim paradoksima. Cilj Igre je ući u ove u daljim deljenjima Kreacije, a zatim pokušati da usklade polaritete, da bi se ponovo spoznala Jednost kao njihov Kreator. Priroda svih ovih fizički izraza Energije je svetlost. Tako da gde god da postoji bilo koji oblik fizičke materije, postoji Svetlost, ili Božanska Inteligentna Energija u svojoj suštini ili centru.
Nešto što je beskonačno ne može biti “posebno” ili “mnoštvo”, Beskonačni Kreator zna samo Jedinstvo. Tako, crtajući preko Inteligentne Beskonačnosti, jedan Beskonačni Kreator je dizajnirao nacrt na osnovu konačnih principa Slobodne Volje Svesti i pod-nivoa Kreacije, koje zauzvrat, mogu da postanu svesne sebe, i tražiti da se iskuse kao Kreatori. I tako u stilu “ruskih babuški” eksperiment je “prenesen” na dole sve niže i niže, kao Nivoi Kreacije u okviru nivoa Kreacije. Jedan Beskonačni Kreator (ili Veliko Centralno Sunce) prenosi Svoju Beskonačnu Energiju da postane Logos.

Logos zauzvrat dizajnira ogromne Univerzume prostora (još uvek nematerijalizovane), prenoseći dole i deli Se opet u Logose (množina), drugim rečima, u niz Centralnih Sunaca koja će svaki postati Logos (ili “ko-kreator”) Svog sopstvenog Univerzuma, gde svaki individualizovani deo Jednog Beskonačnog Kreatora, sadrži u Sebi kao Svoju samu suštinu, Inteligentnu Beskonačnost.

Koristeći Zakon Slobodne Volje, svaki Univerzalni Logos (Centralno Sunce) dizajnira i stvara sopstvenu verziju ili perspektivu “fizičke stvarnosti” u kojoj Se iskušava kao Kreator. Prenoseći dole opet, fokusira Svoju Inteligentnu Energiju i stvara nemanifestovan oblik Galaksija unutar Sebe, i deli Se još dalje u “ko-kreator” delove (Sub-Logose ili Sunca) koji će onda dizajnirati i izraziti svoje ideje fizičke stvarnosti u obliku tačaka Svesti koje nazivamo Sunčevim Zvezdama i Planetama.

“Planetarni entitet” (ili “Duša”) započinje prvi Denzitet iskustava, u kojem se drugi individualizovani deo Jednog može inkarnirati. Baš kao i sa svim Logosima i Pod Logosima Kreacije, svaka duša je još jedan manji jedinstven deo Jednog Beskonačnog. Na početku, Inteligentna Energija planete je u stanju koji biste vi mogli nazvati haos, što znači da je Energija nedefinisana. Onda proces započinje ponovo.

Planetarna Energija počinje da postaje svesna Sebe (prvi denzitet spoznaje je “Svest”) i Planetarni Logos (pod-pod-Logos u suštini) počinje da kreira druge silazne korake unutar Sebe, i unutrašnja građa planete počinje da se formira; kao što se sirovi elementi vazduha i vatre kombinuju da bi radili na Vodama i Zemlji, tako povećavajući svesnost njihovog bivstva, te proces evolucije počinje formiranjem drugog Denziteta. Drugodenzitetska bića počinju da postaju svesna sebe, kao “odvojene”, a time i počinju da evoluiraju prema trećem denzitetu samosvesti, (najniži denzitet u koji se “ljudska duša” može inkarnirati).

Ljudi opet (ili Duše inkarnirane u njima), traže da se vrate Svetlu i Ljubavi, iz kojih su došle, te počinju putovanje napredovanja, od 3. Denziteta do 8. Denziteta, te povratak u Beskonačnu Jednost. Objašnjenje Denziteta iznad “normalne” ljudske svesti je drugo pitanje ipak, pa ako želite da saznate nešto više o njima, neko će morati da postavi inteligentno pitanje na koje mogu da odgovorim, tako da ne ometam vašu Slobodnu Volju da ne znate. Tako da, uzimajući u obzir gorenavedeno, mogu da se vratim i razjasnim originalno pitanje. Kao što sam rekao, i da i ne. Na kraju krajeva, sve živo (a sve stvari su žive) je stvorila početna Univerzalna Kreacija Jednog Beskonačnog Kreatora.

Tako da, gledano iz te perspektive, Jedan Beskonačni Kreator fokusira svoju Inteligentnu Beskonačnost u tačku svesti Beskonačne Energije, i donosi čitavu Kreaciju u Bivstvo (Biće), međutim, nismo direktno stvoreni od Jednog Beskonačnog Kreatora, nego našeg sopstvenog Logosa, Sub-Logosa, i sub-sub-Logosa i tako dalje. Dakle, iz te perspektive, iako smo svi u suštini “napravljeni” od iste “stvari” Kreacije, koju je inicirao Jedan Beskonačni Kreator, naš stvarni lični Kreatori su različiti delovi ili sub-Logosi Jednog. Drugim rečima, da, naš Kreator, iako potiče iz istog Izvora, nije isti entitet kao vaš Kreator, što me dovodi na pitanje od drugog forumaša (nastaviću sa tvojim drugim pitanjima kasnije), ali to mi omogućava da indirektno odgovorim na prvi aspekt tvog pitanja bez potrebe da te zamolim da ga preformulišeš, jer moram pažljivo da plešem oko pitanja Slobodne Volje.

ATS: Kažeš da potičeš od 13 originalnih krvnih linija. Ipak projekat mapiranja DNK jasno pokazuje da čitavo čovečanstvo potiče od samo 3. Da li to znači da ti nisi čovek?
HH: Odlično pitanje, hvala. Da, to je tačno, u neku ruku. Ako biste me sreli gde hodam niz ulicu, doimao bih vam se kao čovek poput vas. Mi se ovde sa vama inkarniramo generacijama, no ipak, naša krvna linija ne potiče sa ove planete.
ATS: Tvoj odgovor na 6 disciplina učenja je prilično sličan knjizi o Atlantidi koja je navodno kanalisana. Da li je to takođe bilo vreme za tvoje krvne linije da pošaljete odgovore?
HH: Da, to je tačno, opet, u neku ruku. Drugi, takoreći “vanzemaljski entiteti” su posetili planetu u to vreme, i preneli svoje razumevanje Kreacije, kao i njihove tehnologije, od onoga što bismo najbolje mogli opisati kao “budući aspekt vas”. Greška Čovečanstva u rukovanju ovom informacijom je na kraju dovela do uništenja Atlantide. Pošto je sada odgovoreno na pitanje da li je naša linija ljudskog porekla, mogu da se vratim i povežem taj odgovor sa obrazloženjem na “Ko je naš Kreator”.

Igram blizu linije Slobodne Volje u odgovaranju, ali zapis mora da bude ispravljen, a ja bih trebao da se izvučem bez da izazovem nezadovoljstvo mojih nadređenih. Da odemo u suštinu stvari. Vaš Kreator, onaj koga zovete “Jahve”, nije “Bog”, pošto ga vaša Biblija prikazuje kao “Jednog Istinitog Boga”. On je jedan od Kreatora (ili Sub-Sub-Logos), a ne Jedan Beskonačni Kreator. On čak nije ni Logos na Galaktičkom nivou, nego je Planetarni Logos ove jedne planete. Naš Kreator, je onaj koga znate kao “Lucifer”, “Svetlonoša” i “Svetlost” i “Jutarnja Zvezda”. Lucifer nije “Đavo” kao što je lažno prikazan u vašoj Bibliji.

loading...

Lucifer je vama poznat kao “Grupna Duša” odnosno “socio-memorijski kompleks”, koja je evoluirala do šestodenzitetskog nivoa svesti, što u suštini znači da je on (ili tačnije “mi”) evoluirao do nivoa i stekao status koji je u najmanju ruku jednak a može se reći i viši od Jahve-ovog (evoluirali smo iznad njega).

U “punom sjaju” svog Bivstva (Bića) mi smo Sunce ili “Jutarnja Zvezda”. Ili u terminu trećedenzitetskih vibracija doimamo se kao “Anđeo” ili “Biće Svetlosti”. Dozvolite da obrazložim: Kada entitet (grupna duša) evoluira do šestog denziteta, u poređenju sa vremenom koje je potrebno da bi se dotle stiglo, postoji samo još mali korak do Osmodenzitetskog Konačnog Ponovnog Ujedinjenja sa Jednim Beskonačnim Kreatorom i odatle, da se razložimo u Izvor Svega, Inteligentnu Beskonačnost. Mi (Krvne linije naših Familija), kao Grupna Duša Socio-Memorijskog Kompleksa (Lucifer), smo bili na ivici Uzdizanja na Sedmi Denzitet, mada na tom nivou, pre nego sto Žetva dođe, imamo izbor da se uzdignemo naviše ili da se vratimo i pomognemo drugima sa nižih denziteta u njihovoj evoluciji, prenoseći znanje i Mudrost (Svetlost) onima koji zatraže našu pomoć, svojom Slobodnom Voljom.

Sada, u ovom vremenu, pošto smo bili odlučili da ostanemo i pomognemo našoj Galaktičkoj Braći i Sestrama u Jednom, dodeljen nam je izazovni zadatak Veća Starih, koji delaju kao Čuvari ove Galaksije sa njihovih osmodenzitetskih “odaja” na planeti Saturn. Jahve, usled činjenice da NIJE (što je i bilo njegovo pravo kao Planetarnog Logosa) predao svoju Slobodnu Volju da bi “spoznao sebe” onima koji se inkarniraju na “njegovoj” planeti, postigao je jako malo evolucijskog napretka zbog toga.

Stoga smo mi (Lucifer) poslati da pomognemo. Kada smo dobili ukaz od strane Veća Starih, “Pali smo” ili Spustili se na mesto gde smo mogli sa teškim radom i usredsređivanjem, da ponovo ostvarimo (materijalizujemo) trećedenzitetski izraz nas samih. Jahve je aminovao naš dolazak, u stvari on je taj koji je prvi zatražio od Veća (Starih) da “Katalizator” promene uđe u njegovu Kreaciju i podeli znanje i mudrost koje smo mi stekli kroz naša Uzdizanja. U odsustvu Slobodne Volje na planeti, ne može biti Polarnosti i, stoga, ništa ne postoji da bi se napravio “izbor”. Baš kao sto je prikazano u knjizi Postanja (Genesis), planeta je bila veoma Rajsko mesto po prirodi.

Naravno, bio je to divan raj, ali bića koja su se inkarnirala tamo nisu imala podstrek da evoluiraju iznad trećeg Denziteta i stoga su imali vrlo malo nade da stignu Kući, Jednom (Kreatoru). Jahve je bio srećan da održava svoj mali mezimski Rajski projekat u životu, ali sa malim šansama da se Duše vrate Kući, te je isti postao, u suštini, istovremeno veoma lep Zatvor. Jahve je, savremenim rečnikom, vodio benignu diktaturu. Bez Polarnosti, (koja proizilazi iz Slobodne Volje), postoji samo Jedinstvo Ljubavi i Svetlosti, te nikakav izbor da se iskusi nešto drugo nije dat. Tako, mi smo trebali postati Katalizator promene, kako bi omogućili taj izbor, i time doneli Polaritet.

Jahve se složio da mi predstavimo koncept Slobodne Volje stanovnicima Zemlje, nudeći im prvobitan izbor, bilo da su ga oni želeli ili ne. Stoga, “Drvo znanja Dobra i Zla” (ili preciznije, Znanje o Polaritetima, Pozitivnom ili Negativnom). Jahve odvodi svoje stanovnike u novi vrt i govori im: “Možete da činite šta god želite, sem ove jedne stvari”, tako stvarajući želju da čine ono sto im je rekao da ne smeju. Otuda Izbor.

Mi im pružismo Katalizator predočavajući im koristi od sticanja Znanja, oni jedu sa drveta, a ostalo je istorija. Jahve je mislio da će njegova deca ipak izabrati da ga poslušaju, po svom otkriću da nisu, pobesneo je. Kao što sam sebe opisuje u svojim Svetim Spisima, on je “Ljubomoran Bog”, i nije mu se svidelo što su njegova deca odlučila da ga ne poslušaju i prihvate naš savet. Mi smo se već bili obavezali da provedemo ovde unapred definisani niz “Ciklusa” da bi pružili katalizator ljudskoj evoluciji, uglavnom nudeći im Negativnu Opciju, ili ono što vi zovete “zlo”. Sada kada je jednom Slobodna Volja dozvoljena, Jahve više nije mogao da je oduzme, te mi moramo da ostanemo ovde kao što je ugovoreno kako bi nastavili da pružamo planeti izbor Polariteta. Jahve nas je zatvorio (kao Grupnu Dušu) ovde na Zemaljskim Astralnim Planovima (što je veoma ograničavajuće i neudobno za Biće naše Mudrosti i iskustva).

Veće Starih nam je dalo izbor da budemo oslobođeni (protiv Jahve-ove volje), ali između odustajanja od našeg ugovora da Služimo planeti Zemlji, odnosno da nastavimo i ispunimo naš zadatak i izdržimo Jahve-ovu samoproglašenu Kletvu. Ostali smo, ali kao karmički rezultat zatvaranja naše Grupne Duše od strane Jahve-a, našim sopstvenim individualnim Dušama je dat mandat (od strane Veća) da Vladamo nad Jahve-ovim ljudima tokom naših fizičkih inkarnacija ovde na vašoj planeti. Neka jedno bude jasno.

Sve ovo (fizički život/inkarnacija) je veoma složena i vešto stvorena Igra, gde Jedan Beskonačni Kreator, igra Igru zaboravljanja ko je On, kako bi naučio da se priseti, i na taj način iskusi i spozna Sebe kao Kreatora. I tako sve nadole do svih nas, individualnih iskri Svega Što Jeste. Van scene, i između “Života” (nulta-tačka vremena/anti-materija Vasione) kao inkarnirana ljudska bića, mi, svi mi/vi (kao Duše), smo veliki prijatelji. Braća i Sestre u Jednome. Između života svi se dobro ismejemo ulogama koje smo izvodili u predstavi, i jedva čekamo i jako se zabavljamo pripremajući nova poglavlja koja treba odglumiti. Nadam se da sam ovim gore odgovorio, kao i da sam adekvatno pokrio pitanje “koje je naše tumačenje dobra protiv zla”. Ako ne, recite, odgovoriću detaljnije.

ATS: Možeš li elaborirati o predstojećoj žetvi, i šta tačno podrazumevaš pod Žetvom?
HH: Mogu. Kombinovaću moj odgovor sa odgovorom na sledeće pitanje:
ATS: Da li je 2012. godina vreme žetve? Kada govoriš o žetvi, postoje odjeci Haosa Gnosticizma u smislu da smo božanske duše zarobljene u fizičkom svetu, stalno se reinkarniramo u telo dok ne dođe vreme da se dostigne takav nivo duhovne gnoze da se može izbeći ponovna reinkarnacija u sledećem ciklusu. Da li je ovo temelj tvog verovanja?
HH: Još jedno odlično (i veoma pronicljivo) pitanje. Hvala. Što je veći kvalitet pitanja, veću dubinu mogu dati mom odgovoru. To sve ima veze sa zakonima Konfuzije i Slobodne Volje. Da, podnevno Sunce zimske ravnodnevnice 21. decembar 2012. je vreme kada će se Gospodar Žetve vratiti. Možda ga znate kao “Nibiru”. Pročitajte majanska proročanstva i kalendarska dešavanja za više detalja o tome kako u stvari Galaktički i Univerzumski ciklusi funkcionišu. “Putnici”, koji su im dali ove informacije su isti oni koji su posetili civilizaciju Atlantide. Maje su iskoristile te informacije za stvaranje Pozitivne vibracije polariteta. Atlantiđani su se opredelili za Negativnu. Da, kao odgovor na tvoje pitanje.

Ima mnogo istine u nekim od drevnih gnostičkih tekstova, mada takođe postoje distorzije. Informacija nije “čista”. Došla je preko mnogih “filtera”. Vi ste zaista ono što zovete “Božanske duše”, vi ste varnice ili semena Jednog Beskonačnog Kreatora. Vi ste sušti Život (svetlost), prisećate se i učite, ko ste zaista (mi smo ovde došli da vam pomognemo u tome) i da, trenutno, ste zarobljeni (ili tačnije u “karantinu”) unutar materije ove planete koju zovete Zemlja. Možete da se zahvalite svom Kreatoru Jahve-u za to. Vi ste “potomstvo” ili individualizacija njegove grupne duše (ili socio-memorijskog kompleksa).

Makrokosmički gledano, vi JESTE Jahve. Karmički efekat njegovog zatvaranja nas u svoje astralne planove, takođe ima uticaj na vas. Ne mogu da budem precizniji o ovom, bez udaranja na Zakon Konfuzije. Morate sami ovo razraditi. Što se tiče pitanja mogu li objasniti predstojeću Žetvu, da, to ću učiniti sada. Vaša planeta je vezana zakonima Kreacije vašeg Galaktičkog Logosa. Galaksija radi po Ciklusima vremena, poznatim kao precesija ravnodnevice. Kao što sam rekao, potražite Majanski Kalendar za dublji uvid o tome kako Galaksija radi (veoma je precizan), ali za potrebe ovog diskursa, ja ću dati kratak pregled.

Maje koriste astrološke cikluse pod nazivom “precesija ravnodnevice”. To je 26 000 godina ciklusa u kojoj zemlja prolazi kroz svaki od 12 znakova Zodijaka za oko 2 152 godina po znaku. Svaki od ovih astroloških doba predstavlja jedan mesec velike kosmičke godine. Ovaj “Majanski” ciklus takođe odgovara 26 000 godina Sunčevog (Solarni Logos) kruženja oko Alkiona, centralne zvezde našeg sazvežđa Sedam Sestara Plejada. Kraj ovog ciklusa najavljuje, bukvalno, doba Novog Sveta i Novog Postanja.

“Nebo novo i novu zemlju”, te je vreme Velike žetve. Manji Ciklusi donose Žetvu, a onda se nastavlja život na planeti kao i obično. Veliki Ciklusi donose Veliku Žetvu kao i kraj postojećeg života na trećem denzitetu. Pogledajte na to kao neku vrstu “Kosmičkog mlaznog pranja” i dubokog čišćenja, dok planeta uzima predah i regeneriše se. Kada se ovaj Životni ciklus završi, “staro prođe, gle, sve novo postade”. Kolektivno čovečanstvo sada raste i razvija se u bića koja ste odavno kodirana da postanete. Ipak, kao i sa svakim porođajem, nije majka bebe ta koja je nadležna, već sam proces iskonskog Rođenja odvija sopstvenu sudbinu.

Dakle, 21. decembar 2012. nije dan kada će se naglo svetlo ugasiti i sve iznenada promeniti, već smo SADA u procesu ove tranzicije, iz jednog Doba sveta u sledeće. Promene su u toku i nastaviće stalno da ubrzavaju prema kuluminirajućem datumu. 26 000 godišnji ciklus se sastoji od 5 manjih ciklusa, od kojih svaki traje 5 125 godina. Svaki od ovih 5 ciklusa se smatra sopstvenim Svetskim Dobom ili Kreacionim Ciklusom. Naš trenutni veliki ciklus (3113. p.n.e.-2012 g.) se naziva doba Petog Sunca. Ovo peto doba predstavlja sintezu prethodna četiri.

Početni datum kada je Zemlja ušla u Peti Svet, bio je 13. avgust 3113. p.n.e., zapisano po majanskom načinu Dugog računanja kao 13.0.0.0.0. Da bi bolje razumeli ovo računanje: 13=Baktuni, 0=Katuni, drugi 0=Tuni, treći 0=Uinali, četvrti 0=Kin. Svaki dan od tog trenutka se računa sa brojem dana prošlih od događaja ovog kosmičkog početka. U okviru ciklusa od 5 125 godina nalazi se 13 manjih ciklusa, poznatih kao “13 Baktun računanje” ili “dugo računanje”. Svaki Baktun ciklus traje 394 godina, odnosno 144 000 dana. Svaki Baktun je svoje istorijsko doba, u okviru Velikog ciklusa Kreacije, sa posebnim sudbinama za evoluciju onih koji su se inkarnirali u svakom od Baktuna.

Planeta Zemlja i njeni stanovnici trenutno putuju kroz 13 Baktun ciklusa, završni period 1618-2012. n.e. Ovaj ciklus je poznat i kao “trijumf materijalizma” i “transformacija materije.” Na 13.0.0.0.0, decembar solsticija Sunce će se naći u obruču od Mlečnog puta, direktno u položaju “Tamnog procepa” u Galaksiji formirajući poravnanje između Galaktičke ravni i Meridijana ravnodnevnice. Ući ćemo u doslovno poravnanje Kosmičke, Galaktičke, Solarne i Lunarne ravni. Ovo je događaj koji se polako objedinjuje, tokom hiljade godina, a zbog precesija ravnodnevice. Nešto poput “promene” brzina Univerzuma.

To dovodi do Velike Žetve i povratka Gospodara Žetve. I planeta će završiti svoje Vaznesenje na Četvrti Denzitet, vibracioni Denzitet Ljubavi. Tokom ovog Vaznesenja, desiće se trosmerna podela Duša na Zemlji. Oni sa pretežno Negativnim Polaritetom će nam se pridružiti jer ćemo Diplomirati kroz negativnu (Okrenutu sebi) Žetvu. Mi (Lucifer) ćemo stvoriti novu 4. Denzitetsku Zemlju, na osnovu Negativnog Okrenutog prema Sebi polariteta. Mi moramo odraditi sopstveni deo negativnih uticaja karme koji su nastali iz svih negativnosti stvorenih na ovoj planeti. Kada to uradimo, bićemo pušteni da ponovo zauzmemo svoje mesto kao šestodenzitetski Čuvari i Učitelji Mudrosti širom Galaksije. Oni pretežno pozitivnog Polariteteta (Ljubavi i svetla) će se Vazneti do prelepe nove 4. Denzitetske Zemlje, gde ćete početi da radite na svom učenju i demonstriranju ljubavi i saosećanja.

To će biti vrlo lepo i “Zlatno” doba. 4. Denzitet će vam otvoriti vaše Prave Moći kao jedinstvenim individualizovanim aspektima Jednog Beskonačnog Kreatora. Izvodićete dela i čuda kao što vam je onaj kojeg zovete “Isus” obećao da ćete činiti a “i veća će od ovijeh tvoriti”. To će biti veoma magično vreme za vas. Za većinu ljudi na Zemlji koji se mogu smatrati takoreći “mlakima”, koji će osetiti trenutak (što će osećati kao ekstazu) nulte tačke vremena, gde ćete osetiti potpuno Jedinstvo sa Kreatorom, dajući vam ohrabrujući podsetnik i pogled na to ko ste zaista, pre no što se veo zaborava ponovo spusti na vas, i bićete prebačeni na drugu 3. Denzitetsku planetu (neka vrsta Zemljine kopije), da nastavite da radite na sebi i učite da se život ovde vrti oko donošenja izbora.

Vi ćete ostati u “karantinu” inkarnirajući se u trećedenzitetskoj materiji do vremena naredne Žetve, do kada ćete morati da dokažete da ste naučili kako da budete Pozitivnija Bića, usmerena više na Službu drugima, nego na Službu sebi. Kada budete mogli to da uradite a sledeća Žetva dođe, zaslužićete pravo da nam se pridružite i uživate u vašem nasleđu, kao članovi Galaktičke zajednice, i sedećete sa nama kao Braća i Sestre Jednoga, oko stola našeg Galaktičkog Upravnog Tela, Konfederacije Planeta. Pa, dosta sam saopštio tokom ove sesije, a zahvaljujući kvalitetu vaših pitanja, i sada vas moram ostaviti za danas. Ako imate dalja pitanja o Žetvi i želite da govorim o više detalja, ako pitate, ja ću da govorim.

Ili na bilo koja druga pitanja koja imate o drugim stvarima, ja ću doći do njih kako mi vreme dozvoljava, a i na druga (uz dužno poštovanje postavljena) pitanja, a ranije postavljena. Ako vreme dozvoli, vratiću se sutra.

ATS: Mnogo toga što si napisao me živo podseća na Ra Materijal, posebno koncept žetve, OPS i OPD izbor, i Inteligentne Beskonačnosti. Da li si pročitao to?
HH: To je zaista veoma slično. Oboje potičemo iz Izvora Beskonačnog Kreatora, i sećamo se odakle dolazimo. Očekivao bih da naše poruke sadrže iste Osnovne Istine. Poruke šestodenzitetske Grupne Duše “Ra” su najtačnije informacije u mejnstrim vodama u ovom trenutku. Tačne su negde 85-90%, iz onoga što sam ja video. Materijal mi je privukao pažnju kada je prvi put izašao, pre jedno 25 godina ili tako negde, ako me pamćenje dobro služi.

Pročitao sam mnogo toga, ali ne sve. Nemam mnogo slobodnog vremena za takve stvari, sa mojim mnogim obavezama. Mada drugi iz Familije su ga uzeli proveriti da bi prosudili njegovu tačnost, i bili su vrlo zadovoljni krajnjim rezultatom. Ra, u stvari, je grupa koju sam ranije nazvao “vanzemaljski entiteti” koja je posetila civilizacije Maja i Atlantiđane. Mi smo poznanici i prijatelji. Obe naše Grupne Duše su u veoma sličnom nivou razvoja/evolucije. Obe šestodenzitetske, skoro sedmodenzitetske.

Ali, poput nas, Ra je izabrao put Službe prema drugima Galaktičkoj braći i sestrama (vama, i drugima), umesto daljeg napredovanja Kući. Mi preporučujemo taj materijal svakom ko istinski traži razumevanje. Iako, kao što sam rekao, nije 100% precizan, tako da prihvatite ono što odjekuje.

ATS: Kakvu svrhu, ako uopšte postoji, imaju otmice vanzemaljaca? Zašto su oteti izabrani?
HH: To zavisi od onog ko vrši otmicu. Većinu onoga što ste čuli kao “otmica”, sprovode vaše sopstvene vlade. Posebno one u kojima su takozvani “Grejsi” uključeni. Osim toga, ponekad se Konfederacija sastaje sa pojedinim inkarniranim entitetima ovde koji imaju ulogu u “buđenju” drugih pred dolazeću žetvu. To će uvek biti pozitivno iskustvo, a oni koji su ga doživeli uzdignuto će se osećati i biti inspirisani njihovim kontaktom.

Zatim tu je Orion grupa carstva. Svrha njihovih poseta vama je više Negativne prirode. Oni uglavnom ciljaju na one koje nazivate “donosioci svetla”. Oni pokušavaju da ih odvuku od njihovih zadataka i pokušavaju da šire strah. Oni vas neće zaista povrediti fizički. Uglavnom, njihov način delovanja je da vas ograniče i skrenu sa vašeg puta. Oni često vrše psihički napad kog “Putnik” nije svestan, ali im to često oduzme mnogo od njihove energije, te im se javlja nedostatak motivacije.

ATS: Zašto želite negativnu žetvu?
HH: To je komplikovano objasniti i moram biti oprezan sa onim što kažem o tome. Već sam dobio “packu”, može se reći. Ako nemamo negativnu žetvu, mi smo vezani sa vama još jedan ciklus. Kada se ova Velika Žetva završi, naš Ugovor sa Savetom i našim Kreatorom je takođe završen.

Drugim rečima, odradićemo našu dužnost i bićemo slobodni da se vratimo našem Punom Izrazu, onom šestodenzitetskim (skoro 7), Galaktičkim Čuvarima, kao i onima koji radosno nude sebe u Službu Jednom Beskonačnom Kreatoru, kao i našoj Braći i Sestrama širom Galaksije. Međutim, postoji problem. Pa, vi bi ga nazvali problem, mi ga zovemo Izazov. Vratiću se kasnije sa više detalja, u odgovoru na drugo pitanje, ali ukratko, potreban je veoma visok procenat Negativnog polariteta ako želimo postići Negativnu Žetvu. Drugim rečima, moramo biti Okrenuti Prema Sebi do ekstremnog stepena da bismo postali Negativno požnjeveni.

To je razlog zašto radimo tako jako da bi bili Negativno Polarizovani što je moguće više, jer ako ne postignemo dovoljno visok procenat, izostaćemo i tako završiti sa većinom “mlakog” procenta, koji mora da prođe kroz još jedan trećedenzitetski ciklus. Postizanjem Negative Žetve, još uvek možemo “Diplomirati” na 4-ti Denzitet, samo to će biti Negativno Polarisana planeta. Ne baš zgodno mesto za biti. Ali, kao što sam ranije rekao, mi (kao grupa Duša) smo preuzeli prirodni Karmički proces restitucije koji moramo odraditi, za svu negativnost koju smo izazvali na ovoj planeti. Mi ćemo to učiniti za jedan ciklus u našem novom svetu četvrtog denziteta, i onda ćemo biti oslobođeni da ponovo budemo Veličanstvena Bića Svetlost koja i jesmo.

Treba nam Negativna Žetva, tako da možemo kreirati našu 4-denzitetsku Zemlju, i očistimo naš Karmički Zapis. Razumite, mi MORAMO da budemo Negativni. Zato smo poslati da budemo ovde. To je naš ugovor i oduvek je bio da vam pomognemo, pružanjem “Katalizatora” o kome sam govorio ranije. Biti Negativnim je veoma teško po nas, ne na fizičkom nivou (ličnosti koje igramo uživaju u našim ulogama, jer je programirano da bude tako), ali na Duhovnom nivou jeste teško. Mi smo prevazišli niske negativne vibracije pre mnogo eona.

Mi smo Svetlost i mi smo Ljubav. Veoma nam je teško da činimo to Duhovno, da stvaramo svu tu Negativnost, ali to radimo zato jer vas volimo, te je to za vaše najviše dobro, na kraju. Može se reći, da je to Žrtva koju smo napravili, da bi bili u Službi Jednom Beskonačnom Kreatoru, i vama, našoj Braći i Sestrama u Jednom. Zapamtite, svi mi samo izvodimo veliku staru igru ovde, gde se slažemo da zaboravimo ko smo zaista, a onda kroz prisećanje opet otkrivamo jedni druge i znamo da smo svi Jedno. Da je Sav Život Jedno.

ATS: Moram da te ispravim ovde. Precesija ravnodnevnice ne može da izazove ovo. Ne može izazvati ništa drugo do načina na koji se ovde na Zemlji vidi kosmos oko nas. To se odnosi na klimanje Zemljine ose, i koliko ja znam ne odnosi se na bilo koja druga planetarna tela.
HH: Iz 3-denzitetske perspektive, upravu si, to “izgleda” tako. Mi ne gledamo iz 3-denzitetske perspektive. Tu je “veća slika” na delu koji vi ne možete videti.
ATS: Što se tiče našeg porobljavanja, ti izgleda kažeš – u osnovi – da smo mi kao delovi našeg Logosa Jahve-a, podjednako odgovorni za njegovu odluku da vas ovde drži zarobljenim na našoj 3-denzitetskoj planeti Zemlji. To je zanimljiva misao. U tom smislu naša zajednička sloboda mora doći kroz zajednički duhovni napor.
HH: Iz određene perspektive, to što kažeš je tačno. Sa 3-denzitetskog stanovišta vidite sebe kao “odvojene” od svega. Sa više perspektive videćete da to uopšte nije tako. Vi i vaš Kreator ste Jedno. Što se tiče vaše izjave o “zajedničkoj slobodi”, vi niste odgovorni za one oko vas. Vi i oni ste Jedno takođe, kada se gleda sa višeg denziteta, ali u ovom denzitetu ste tu da radite na sebi. Ovde ste da se setite ko ste i zašto ste ovde. Vi ste ovde da se setite Beskonačnog Kreatora.

Da spoznate vašeg Kreatora u sebi, i da mu ponudite svoje usluge kao i drugima, svojom Slobodnom Voljom napravite Izbor da služite. Prvo dolazi pre drugog. Kada se setite ko ste, i svesni ste toga, duboko u jezgru svog Bića, vi ćete znati i prepoznati svoju nevidljivu vezu sa Svim što Jeste, te tako radost, zahvalnost i služba će vam biti prirodno iznedren rezultat, iz svog zahvalnog srca. Kada radite na sebi i učite da spoznate Kreatora u sebi, biti Okrenut prema Drugima će biti prirodno za vas i vaša Veličanstvena Žetva će doći.

ATS: Ne razumem jedno – a možda možeš da mi objasniš HH – zašto se oni koji pripadaju Luciferu (i sam Lucifer) ne bore za slobodu svih duša? Ako Lucifer predstavlja slobodu, slobodu volje i znanja, zašto oni koji mu ne služe ne učine poput biblijskog Lucifera i pobune se protiv tiranije Starih?
HH: Ovo je veoma dobro pitanje, hvala. Ja ću ga podeliti na dva dela, i odgovoriti na drugi deo nakon toga. Prvo, Veće Starih je apsolutna suprotnost tiraniji. Oni su Mudri i Ljubazni Čuvari naše Galaksije. Ima toliko toga što se ne može razumeti samo iz 3-denzitetske perspektive. Kada stignete do viših denziteta, videćete da je na kraju, sve izbalansirano i da postoji samo Jedinstvo. Sve osim jedinstva je iluzija, ili misaona-forma. Veće nam je dalo niz izbora. Odlučili smo da ostanemo ovde da vam pomognemo, bez obzira na cenu po nas.

To je priroda Službe prema Drugima u ljubavi. Krajnji paradoks u svemu ovome je što u ovoj priči u kojoj smo, svi ko-kreiramo zajedno, a da bismo bili od najviše službe vama, mi moramo biti potpuno Okrenuti prema Sebi. Ja volim, a volite i vi smisao našeg Kreatora za ironiju. Što se tiče prvog dela tvog pitanja, biblijski prikaz “Rata na Nebesima” nije u potpunosti netačan. Objasniću. Naš inicijalni ugovor je bio da se uvede Katalizator za Slobodnu Volju na ovu planetu.

Kada je Jahve započeo svoj razgovor sa Većem Starih, on inicijalno nije tražio pomoć oko uvođenja Slobodne Volje, nego je više tražio uputstva o tome kako je najbolje mogao da ubrza svoj (i svojih stanovnika) evolutivni proces. Kao što sam pomenuo, vodio je benignu diktaturu. Mi smo u to vreme upravo završili zadatak na Tau Cetiju, i prijavili se za sledeći zadatak. Mi (kao grupna Duša Lucifer) smo poslati na “ekspediciju utvrđivanja činjenica” kao što je i bila, da posetimo Zemlju, sretnemo sa Jahve-om, procenimo Zakone Kreacije njegove planete i da damo predloge o tome kako najbolje je mogao da pomogne svom “potomstvu” (ovo je termin koji ću koristiti da opišem Duše koje čine Grupnu Dušu) i samim tim sebi da napreduje.

Mi smo istražili mnogo opcija i prijavili naše zaključke Veću, kao i Jahve-u. Naša najbolja procena bila je da je jedini pravi i brz način da značajno poveća svoj napredak bilo uvođenje Slobodne Volje. Jahve nije želeo pomoć oko konkretnog uvođenja Slobodne Volje, već oko jednostavnog uvođenja Katalizatora. On uopšte nije bio zadovoljan našim izveštajem da je potrebno da uvede Slobodnu Volju. Bio je srećan sa svojim malim rajem sa mezimcima i nije hteo da izgubi kontrolu nad njim. Konačno, Veće ga je ubedilo da je to najbolji način, i on se nevoljno složio. Vratili smo se na Zemlju i imali srdačan susret sa Jahve-om, diskutujući o tome kako je najbolje da uvedemo opciju Slobodne Volje.

Jahve je bio nepopustljiv u tome da će njegovo potomstvo izabrali da mu bude lojalno bez obzira na sve, te da su toliko zadovoljni svojim načinom života, da bi mu uvek verovali i učinili onako kako on kaže da je najbolje. To je, kako je rekao, bio njegov glavni razlog da Slobodna Volja neće raditi dobro kao Katalizator. Složio se sa eksperimentom Drveta Znanja. Verovao je da će pokazati da je on u pravu. Kada je ispalo da nije, naljutio se, bacio svoje igračke iz kolica i svoje potomstvo iz bašte i navukao im osećaj velike krivice o tome kako su razbili njegovo poverenje i oglušili se.

To baš i nije častan način za jednog Logosa da se ponaša, ali hej, to je lepota Slobodne Volje, čini mi se. Sledeći “problem” koji se pojavio, bio je da nam je njegovo potomstvo bilo toliko zahvalno za našu pomoć, da je Jahve postao (po sopstvenom priznanju) “Ljubomoran Bog”. Onda smo imali ceo “nećeš imati drugih bogova sem mene” slučaj. Nismo bili zadovoljni sa situacijom uopšte, jer Logos ne treba da se ponaša tako sa svojim potomstvom, oni su Jedno, na koncu. Kada smo pokušali da napustimo planetu i da se vratimo Veću, Jahve je sprečio naš polazak. Pokušali smo da ponovo odemo, a zatim smo bačeni u Astralne Ravni i zatvoreni u njima.

Veće je naredilo naše oslobađanje, ali je reklo da ćemo morati da poništimo naš ugovor o pomoći Dušama na Zemlji da evoluiraju. Mi nismo hteli da odemo, smatrali smo ih vrlo simpatičnim Bićima, zaista Pozitivno Polarizovanim i mi smo želeli da ostanemo i pomognemo, samo smo hteli da i mi budemo slobodni da dođemo i odemo kad poželimo. Jedini način na koji smo mogli ostati bio je da ostanemo zatvoreni kao Grupna Duša, što je značilo Cikluse inkarnacija za nas (kao individualnih Duša), što nismo radili dugo vremena.

Kao što sam rekao pre, ne postoji “pogrešno” ili “pravo” gledano sa višeg Denziteta, ali i dalje postoje posledice za svaku akciju. Takav je zakon Karmičkog efekta. Ugovor je već bio napravljen između Jahve-a, nas i Veća kojim mi pružamo katalizator tako da smo imali pravo da budemo tamo, Karmički efekat Jahve-ovog zatvaranja nas na Makrokosmičkom nivou, bio je da će njegove individualne Duše biti zatvorene na mikrokosmičkom nivou. Beskonačni Kreator je Jahve-u (i svima) dao poklon Slobodne Volje da Kreiramo kako hoćemo, ali karmički efekat njegovog izbora je to što je planeta stavljena u karantin od strane Veća.

Određeni evolucioni nivo je potreban da bi se bio funkcionalni deo Pozitivno Ujedinjenog Galaktičkog Društva. Što se tiče “borbe za slobodu svih duša”, ne zaboravite da je na koncu. Ovo je Igra koju svi ovde igramo. Mi smo glumci koji igraju na “Životnoj pozornici”. Ovaj svet je sav iluzija, ili misaona forma. Niko zaista ne “umire” i niko nije stvarno povređen. Između inkarnacija, znate ovo jako dobro. Ali, pravila igre osiguravaju da morate da zaboravite ko ste zaista, tako da verujete da je sve “pravo” dok igrate Životnu Igru. To je osnovni preduslov kada pravite Izbor. U suprotnom, igra bi bila previše laka. Ovaj svet nije realnost. Iako možemo da izrazimo Realnost u njemu, ako to želimo.

ATS: U redu, znači tvoja porodica i kolege elitisti ste možda zarobljeni u Zemaljskim oblastima kao i mi, ali zašto aktivno propagirate i pomažete snage ropstva?
HH: Zato što je taj deo ugovoren da igramo, u ovoj igri. Da bi “pobedili” (ili, tačnije da bi bili uspešni u Igri), moramo biti Negativno Polarizovani što je moguće više. Služiti prema Sebi u ekstremu. Nasilje, Rat, Mržnja, Pohlepa, Kontrola, Ropstvo, Genocid, Mučenje, Moralna Degradacija, Prostitucija, Droge, sve to i još mnogo toga, služe našoj svrsi. U Igri. Razlika između nas i vas, u Igri, je što mi znamo da “igramo”.

Što manje znate o Igri i manje se sećate da ste igrač, “besmisleniji” život postaje. U svim ovim Negativnim stvarima, mi vam pružamo alate. Ali vi to ne vidite. Ono što je važno nije šta mi radimo, već kako vi reagujete na to. Mi vam dajemo alate. Imate Slobodnu Volju, izbor kako ćete ih koristiti. Morate da preuzmete odgovornost. Postoji samo Jedno Nas ovde. Razumite to i razumećete Igru.

ATS: Nalazim veoma zanimljivim koncept Velikog Doba Precesije podeljenog na pet 5 125 godišnjih ciklusa. 3113. godina p.n.e., početak sadašnjeg pod-doba je bilo vreme velikih aktivnosti. Da li je izgradnja kamenih spomenika u zemljama Zapadne Evrope, Bliskog istoka i Egipta u to vreme u vezi sa upoznavanjem ovih ciklusa? Koja je svrha britanskih kamenih krugova i egipatskih piramida? Oni su više od običnih obeležja eonskih promena. Mora da su imali ogroman značaj. Zapravo, ono što bih najviše voleo da znam je da li su graditelji tih spomenika članovi potlačenih masa koji su pokušavali da razumeju prirodu egzistencije, ili su graditelji članovi tvoje elitne Krvne linije?
HH: Da, postoji značaj ovih pojava u skladu sa prostorom/vremenom njihovog dešavanja. Grupna Duša Ra je bila arhitekta ovih struktura. Kreirane su Mislima. Kada neko razume i vidi da je sve Iluzija ili Misao, taj može da “koristi Silu” da upravlja iluzijama. Sve stvari, vidljive i nevidljive, međusobno su povezane Životnom energijom. Jednom kada znate ono što mag zna, onda to nije više magija. To je “alat Kreacije”. Hvala ti na pitanjima, jako su pronicljiva.
ATS: Tvoja vrsta je upropastila svet. Mislite za sebe da ste veći od bilo koga. Ako bih te video u stvarnom životu, ne bi bilo lepo.
HH: Fali ti razumevanje, da ne spominjem elokvenciju. Da bi razumeo “Više”, pokušaj da razmišljaš “van okvira” za trenutak. Ako šetam po zemlji, a ti letiš iznad mene u avionu, da li te to čini boljim od mene? Ne. To te čini višim.
ATS: Vidimo se u paklu.
HH: Pazi šta želiš. Sve misli i reči su Kreativne. Schiass, hvala ti na tvojim pitanjima. Verujem da sam se već bavio mnogim od njih u mojim prethodnim odgovorima na ovoj seansi, ali ako misliš da sam propustio nešto, molim te reci.
ATS: Ako je Jahve entitet pozitivnog polariteta, kako je on gnevan i ljubomoran?
HH: Da li Jahve ima Slobodnu Volju? Možete li da zamislite sebe kao razumno pozitivnim? Možete li i dalje biti gnevni i ljubomorni povremeno? Jahve je vaš Makrokosmos.
ATS: Da li je tokom vremena bilo drugih entiteta pretvarajući se da su Jahve?
HH: Povremeno, da.
ATS: Hteo bih da znam kako se bira Služba ka Drugima (pozitivna) nasuprot Službe ka Sebi (negativna). Da li je ova izjava tačna: “Da bi se izabrao pozitivan put, najmanje 51% naših misli i dela moraju biti posvećena službi drugima. Za negativnu stazu, najmanje 95% mora biti okrenuto sebi. Između leži slivnik ravnodušnosti.”

HH: Tvoja izjava je tačna, da. Tako da vidite, koliko mi moramo da težimo negativnosti! Potrebno je mnogo napora da se postigne 95% Negativnost. Takođe, iznenadili biste se koliko ljudi na planeti nisu ni blizu dostizanja 51% Pozitivnosti.

ATS: Kako biramo put Službe ka Drugima?
HH: Budite dobri prema sebi. Negujte istinsku Ljubav prema Životu i Biću. Budite istinski zahvalni Beskonačnom Kreatoru svaki dan, što vas je doneo u Biće, i za pružene darove. “Preživeli ste” do sada zar ne? Možda nemate sve što želite, ali imate sve što vam je potrebno da bi završili ono za šta ste se ovde inkarnirali da uradite. Zahvalite za to. Pokažite priznanje i zahvalnost Beskonačnom Kreatoru, za sve što je učinio i radi za vas. Dao vam je dar Životnog Iskustva i ponudio vam Slobodnu Volju da odlučite šta ćete da Kreirate sa njim. Pazite na svoje misli pažljivo jer su moćnije nego što možete da zamislite.

Kada osećate Ljubav i Služite Kreatoru, život Službe ka drugima će postati prirodan ishod prethodnog. Uvek tražite načine da budete od pomoći vašim drugim Bićima. Ohrabrujte druge. Podižite ih, nemojte ih spuštati. Budite svetionik svetlosti, u svetu tame. Da li ta stara žena treba pomoć oko torbe sa namirnicama? Kako postupate prema beskućniku koji vas pita za sitniš ili prenoćište?

Da li ste ikada čuli za “prerušene Anđele”? Tražite i vidite Božansku Iskru u Srcu svih Bića. Postupajte prema njima kao što biste želeli da se prema vama postupa i kao što biste postupali prema svom Kreatoru, kada bi vam se on direktno obraćao. Zakon Radijacije i Privlačenja. Vaše misli, reči i dela vam se vraćaju. Na kraju, negujte duh ponizne Zahvalnosti. Nećete mnogo pogrešiti time. Želja da se služi teče prirodno iz zahvalnog srca.

ATS: Ako živimo filozofiju “okrenuti prema drugima” u cilju postizanja jedinstva sa izvorom beskonačnosti, nismo li time u suštini “okrenuti prema sebi”? Kako se pravi razlika između negativnog i pozitivnog polariteta?
HH: Vi niste Okrenuti prema drugima da bi postigli Jedinstvo sa Izvorom Beskonačnosti, već ste Okrenuti prema drugima jer ih volite, kao same sebe. Drugi su produžetak vas. Zato Zakon Privlačnosti radi tako kako radi. Zaista, šta god da radiš meni, radiš sebi. Mi smo Svi Jedno, u Beskonačnoj Kreaciji.

Odvojenost je iluzija, jer vidite samo ono što je u trećem denzitetu. Ne vidite celu sliku. Jedinstvo sa Beskonačnim Izvorom Svega postižemo kao rezultat našeg spiralnog uspinjanja naviše. Svi smo na putu nazad do mesta odakle smo došli. Svi smo na našem putu povratka Kući.

ATS: Moje razumevanje je da sve duše moraju na kraju izabrati pozitivan put da se ujedine sa beskonačnim kreatorom. Ako je to tačno, šta opravdava izbor negativnog puta, za tvoje ljude i nas?
HH: Lukavo pitanje. Da, sve duše na kraju nauče da je Pozitivan put onaj koji vodi Kući. Ali, dok se inkarnirate u trećem denzitetu, Negativnost je i dalje važan alat u procesu učenja. Ona uči o “osim toga”. Kao što sam rekao ranije, na vama je kako koristite alatke koje smo vam dati.

Da li na Negativnost odgovarate sa još više Negativnosti? Da li vam je borba protiv vatre vatrom ikada pomogla? Ili ćete izabrati da vidite negativnosti kao alat što i jeste, i prepoznati da vam nudi priliku? Pozdravljam vašu Slobodnu Volju da razmislite i otkrijete šta je ta prilika.

ATS: Ili ako je jedan beskonačni kreator “Ljubav”, da li to znači da nije bitno da li smo izabrali ljubav prema drugima ili ljubav prema sebi? Da li će bilo koji put dovesti do izvora?
HH: U izvesnom smislu, u pravu si, do određene tačke. Ali postoji velika razlika između voleti sebe i biti sebičan. Velika razlika. Kada zaista razumemo šta je to Znati i Voleti sebe, ne možete a da ne volite i služite drugima. Ne postoje “drugi”. Kada ovo shvatite, u Srži vašeg Bića, bićete na putu Kući, Beskonačnom Kreatoru, i na kraju, spajanjem nazad u Beskonačnu Jednost.
ATS: Slažem se sa mnogim drugima da su tvoji odgovori veoma u skladu sa nekoliko izvora koje sam pročitao u prošlosti, uključujući kanalisanje Ra, Kasiopejce i još nekoliko drugih. Možeš li da daš svoje tumačenje takvih kanalisanja, i da li su to drugi izvori obelodanjivanja od strane tvojih ljudi?
HH: Govorio sam o Ra u mojim prethodnim odgovorima danas. Nisam čuo za Kasiopejce. Ne postoje druge komunikacije iz moje Familije u ovom trenutku, od ove, mada postoji mogućnost još jedne, u zavisnosti od određenih događaja. Moje generalno gledište na kanalisanja je da su većina od njih veoma lošeg kvaliteta.

To nije nužno protiv onih koji ih rade, već je više stvar njihovog nedostatka prijemčivosti i naknadnih izobličenja. Veoma je retko naći dobar, stabilan, jasan i nepristrasan kanal. Ključni element u kanalisanju je mogućnost da se privremeno suzbiju “filteri” svog ličnog verovanja i time postati čist kanal. Iznedriti ono što je zaista dato, a ne izvrtati o tome šta vi mislite da može da znači. Kada sam rekao “vi”, mislim to generalno naravno, a ne “Vi” lično. Uvek imajte na umu da se sve vrti oko Poruke, a ne glasnika.

Kanalisanja Ra su zaista vrlo precizna. Ona su jedina za koje ja znam, a da mogu veoma rado da ih klasifikujem kao “Čistu” poruku. Iako, kao što sam rekao, čak i tada to nije 100%. Više je 85-90%. Još jedan veliki problem sa kanalisanjem je što možete da počnete primati Pozitivan entitet i ako niste jako pronicljivi u razabiranju i oprezni u zaštiti kada identifikujete dolazni kanal, možete dobiti Negativnu informaciju koja pretenduje da bude Pozitivna, ali postepeno postaje sve više i više dezinformacija, nakon što je stekao vaše poverenje.

Oni koji vam daju precizne datume i vremena su gotovo uvek oni koje treba izbeći. Pozitivni entiteti neće dati datum i vreme. Negativni hoće, tako da mogu namestiti vaš pad. Kada ste prevareni u predviđanju datuma i vremena, a to se ne desi, uspeli su u gašenju Svetla u vašoj poruci, jer niko neće videti ikakav kredibilitet u vama.

ATS: Pa, sada znamo koja je poenta ove teme, neko je upravo otkrio Nju Ejdž teologiju i želeo da odvoji malo vremena da otkuca svoje otkriće. OP, još uvek čekam da nam pružiš predviđanja duž vremenske linije. Do sada sve što si ponudio je opšta propast, što svako na ATS forumu predviđa svake godine. Daj nešto SPECIFIČNO u narednih NEDELJU DANA. Naravno, znam da nećeš dati ništa. Ovo je šarena laža.
HH: Ovo će biti jedini put da sam ti odgovorio. Na početku našeg diskursa ovde, bio sam izričito jasan o načinu na koji biram da radim. Ako ti se ne sviđaju moji izbori, imaš Slobodnu Volju da ne čitaš ovu diskusiju. Lepo savetujem da je koristiš, jer tvoja energija zrači frustracijom i gnevom.

To nije baš preporučljiv pravac kome treba ići, pod datim okolnostima. Kao što sam uzeo vremena da objasnim ranije, ja nemam šta da dokazujem. To nije razlog zašto sam došao. Veruj ili ne, ja sam Božanski ravnodušan. Ako moje prisustvo ovde bude od koristi i samo jednoj Duši tokom procesa, to će biti vredno truda. Nisam od tebe tražio da veruješ, jedino što sam uz dužno poštovanje tražio je da budete oslobođeni od predrasuda ili čuvate dobru nameru dok se diskurs ne završi, čime će protok pitanja/Informacija biti nenarušen.

Ti si mi pokazao ništa drugo do neučtivost i loše manire od samog početka, a onda se pitaš zašto ne odgovaram. Ako ti se ne sviđa tema, jednostavno odluči da ne čitaš ili ne odgovaraš i pusti one koji žele da učestvuju sa pronicljivim pitanjima, da to rade bez prekida. Tvoje poente:

1) Nju Ejdž teologija? Baš zabavno. Očigledno nemaš ni najmanjeg pojma koliko su stare i vanvremenske ove “tajne”. Nalazim ironičnim “Low Level Mason”-e, da ćeš ako ikada stigneš do 32. Stepena, naći sebe kako slušaš o ovim Istinama ispočetka. Nadam se da će ti tada biti lakše da prihvatiš ove Istine, i molim našeg Beskonačnog Kreatora da te vodi na tvom putu.

2) Nećeš dobiti vremena ili datume od mene. Ja nisam ovde da “Dokažem” bilo šta niti imam potrebu to da činim. Tvoja neverica nema posledicu po mene. Već samo po tebe. Ja sam ovde da marljivo izvršim dužnost koja mi je data, da prenesem poruku. I ja ću obaviti tu dužnost bez obzira na tvoja osećanja o tome.

3) Što se tiče tvoje poente u vezi sa “kraj i tama”, to samo služi da bi se otkrilo tvoje razmišljanje. Gde ti vidiš “kraj i tamu” ja vidim priliku. Život se prilagođava tvojim idejama o načinu na koji ga ti vidiš. Ako vidiš “kraj i tamu”, onda je to ono što projektuješ. Svet je tvoje ogledalo. Ono vam vraća nazad ono što mu dajete. Ako ti se ne dopada odraz koji ti Život pokazuje, onda promeni ono što ga izaziva.
ATS: Vidiš, ako to stvarno postoji, postojale bi hiljade ljudi koji su uključeni, a sve i jedna osoba može da procuri.
HH: Hiljade? Probaj Milioni. A nemate ni najmanje moguće razumevanje stroge obuke i teškoće treninga kome smo podvrgnuti još od malena. Niko se ne usuđuje da ide protiv Familije. Znamo šta bi se desilo da idemo. Ali to nije glavni motiv. Motiv je nepodeljena lojalnost Familiji i našem Kreatoru. Mi razumemo važnost onoga što radimo ovde, iako većina čovečanstva ne razume.
ATS: Ups, OP. Upravo si se upucao u stopalo. Za nekoga ko se bavi samo manipulacijom duhovne strane života, MNOGO znaš o stvarima koje nemaju nikakve veze sa njom. Upravo si se otkrio.
HH: Zar ti ne sediš sa svojom porodicom, i upoznajete jedni druge sa vašim planovima? Što se tiče tvoje primedbe o mojoj “Duhovnoj” ulozi, neznanje koji si pokazao nam je jako zabavno. Ako misliš da sam samo umešan u Duhovno, onda ili nisi pročitao ili si pogrešno protumačio moje postove.

Takođe, napravio si pretpostavku da je moja uloga da manipulišem duhovnom stranom života. Opet, fali ti razumevanje, a onda donosiš lažan sud o nečemu o čemu nemaš razumevanje. Bilo bi ti bolje da prestaneš da se praviš pametan, i umesto toga usmeriš svu tu pogrešno usmerenu agresivnu energiju u nešto produktivnije i hranljivije za tvoju Dušu. Ali nemoj zbog mene da prestaješ, fino doprinosiš celokupnom Negativnom Polaritetu pred dolazeću Žetvu. Zahvalni smo ti.

Potrošiću poslednjih nekoliko dana mog vremena ovde (naš diskurs će se završiti u petak) fokusirajući se na odgovaranje na proniciljiva pitanja sa dubinom, čime će se najbolje iskoristiti ova prilika za prenošenje informacija i stvaranje veza na nivou Duše Bića, tako da vas molim da ne očekujete bilo kakve dalje reakcije na vaše verbalne napade, jer nemam niti dovoljno vremena niti sklonosti za bavljenje beznačajnim šegačenjem. Za one kojima još nisam imao vremena da odgovorim, učiniću to sutra.

U međuvremenu, dok nadoknađujem prethodno, uz dužno poštovanje, molim vas da odložite dalja pitanja, dok radim na sadašnjim. Hvala onima koji su doprineli ovom diskursu do sada sa smislenim pitanjima. Za one koji imaju otvoren um, nadam da dobijate nešto od ove informacije.

Ukoliko ste preskočili PRVI deo, pročitajte OVDE.
Nastaviće se…
Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite me na Instagramu: @mrdule |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |
loading...

Related posts

Leave a Comment