Geoinženjering 

Kolektivna kontrola – Vladavina sistema

Biblija je napisana pod kontrolom hibrida iz Rima. Stari zavet je sastavljen od istorijskih zapisa i izmišljenih priča koje su donete iz Vavilona u Rim. Car Konstantin nikada nije bio hrišćanin već je pripadao mitraizmu i svoj kult Mitre samo prekrstio u hrišćanstvo.

To je mogao tako jednostavno da učini zato što hrišćanstvo sadrži sve elemente mitraizma: Sin Božji koji bezgrešno dolazi na svet od device da spase ljude, čini čuda, biva progonjen, razapet i sahranjen da bi nakon tri dana vaskrsao iz groba. To je Sumerski mit o Tamuzu koji je kasnije postao Mitra.

Judeo-hrišćanske religije su bile stvorene na početku ma- sovne kontrole ljudi kada se nije koristila tehnologija, već samo ideologija odnosno religija. Danas su se uslovi izmenili pa i metodi kontrole moraju da se menjaju u skladu sa tehnološkim napredkom Novog doba.

Zato dolazi do sukoba starih (versko-ideoloških) i novih (tehnoloških) metoda kontrole ljudi koji se vidi po napadima na tradicionalne crkve, ili njihovim razgrađivanjem osnivanjem sekti, ili direktnim rušenjem njenih po stavki „otkrivanjem raznih istorijskih“ istina, skandalima itd.

Novije doba donosi nove oblike kontrole koje se sprovode na više načina.

Preko propagande sa svih medija. Ta je metoda najbanalnija ali i najdelotvornija. Suština medijske manipulacije je kontrola imaginacije, zamena fikcije i realnosti do te mere da realnost postane fiktivna i kontrolisana na isti način kao što se kontroliše fikcija, naravno od strane onih koji kontrolišu medije.

Filmska industrija je najviše zastupljena jer objedinjuje više oblasti percepcije (audio, vizuelnu, intelektualnu kroz dramski sadržaj, prenos ideja i dr.) Tako se, na primer, svi realni problemi rešavaju na fiktivan način, u filmu, i pasivni posmatrači imaju iluziju da se zaista nešto rešilo kao u snu.

Filmovi obrađuju sve teme realnog života i nameću iluziju da su samim tim oni i rešeni. Tako se izjednačuje fikcija i realnost. Holivud je potpuno u rukama Iluminata i kroz fi- lmove se puštaju mnoge istine o vanzemaljskim uticajima na ljude, ali i mnoge dezinformacije i laži koje treba da navedu ljude da prihvate Satanine uticaje i bića kao dobre spasitelje.

Oni zapravo kroz filmove puštaju sve istine o sebi i svemu što rade, ali ne cele, od njih stvaraju mit i „teorije zavere“, tako da kada neko pokuša da iznese pravu informaciju o njima ljudi to odmah povežu sa već viđenim filmovima i ismejavaju samu istinu i onoga ko je iznosi, tvrde da je to već viđeno u tom i tom filmu, ili da je to „teorija zavere“ i sl.

Od svega stvaraju virtuelnu realnost, i iznošenje problema i rešavanje problema odvija se u virtuelnoj realnosti. Cilj im je da ljudi ne razlikuju realno od mašte, od virtuelnog koje im je nametnuto. Tada će njihova vladavina biti potpuna. Posebno su na udaru deca. Gotovo da i nema animiranog fi lma bez nekih vanzemaljskih nakaza i programskog uticaja.

Preko muzike.

Preko obrazovnog sistema. Suština nauke je materijalizam, učenje da je realno samo ono što je empirijsko, čulima opažamo i merljivo. Za osnovu je uzeta Aristotelova logika, dok je Pla tonov svet ideja ostavljen da zadovolji filozofske potrebe. Sve ezoterične nauke su proterane iz javnog života i proglašene ilegalnim.

Crkva je pobila milione ljudi koji su poznavali drevna znanja pod optužbom da su se bavili „veštičarenjem“. Time su se sakrile sve istine o višim dimenzijama življenja i pravim čovekovim potencijalima. Tako je čovekom bilo lakše vladati jer mu je um bio zatvoren samo na čulno i materijalno područje, bez uvida u više dimenzije uzročnosti i delanja. Znanje o tim višim dimenzijama ostalo je pod kontrolom vladara.

To je imalo i drugu funkciju, naime, da se čovek natera da nauči fizičke zakone od početka i da postepeno sve bolje upoznaje sve više zakone. To nikada ne bi mogao da se oslanjao na alhemiju i magiju. Zahvaljujući takvoj prinudi koju su Iluminati sproveli kroz nauku i crkvu, čovek danas može da stvara neverovatne tehničke proizvode svojim rukama i znanjem jer poznaje ceo proces proizvodnje, a ne očekuje da mu gotovi proizvodi magijskim umećem padaju s neba.

Kontrolom finansija. Ranije metode vladanja grubom silom, oružjem i lancima na robovima, zamenjene su finijim i mnogo efi- kasnijim metodima porobljavanja. Pored već opisanih mentalnih, kojima se postiže to da ljudi uopšte ne vide da su porobljeni, pa čak i da sami čuvaju svoje ropstvo, stvorena je finansijska kontrola.

Bankarski sistem je kriminalan jer banke uopšte ne raspolažu novcem s koji manipulišu. Obavezna rezerva je deset posto i ona se ne izdaje, što znači da poslovičnih devedeset procenata finasija sa kojim banka trguje je fiktivno i sastoji se od uloga samih građana i njihovih kamata. S tim novcem banke manipulišu, sa novcem samih klijenata, prebacuju ga od štednje i kamata jednih do zajmova drugih, i uzimaju razliku.

Na osnovu tuđeg i fiktivnog kapitala samo banke stiču realnu dobit od naplaćenih kamata i oduzete imovine. Klijenti su uvek u gubitku. Ta prevara je zakonski podržana jer i sudovi podržavaju bankarske tužbe i potraživanja od dužnika, iako su im banke izdale tuđ novac, ne svoj.

Zato kada bi sve štediše došle da odjednom podignu svoj novac koji su ostavili u banci, banke ne bi imale taj novac. Dale su ga drugima kao kredite koji još nisu otplaćeni. Suvišno je reći da nikakav ugovor nisu banke potpisale sa ulagačem da imaju pravo da njegov novac pozajmljuju drugome za kamatu.

To bi bili metodi kolektivne kontrole i programiranja. Ali pozitivna vanzemaljska bića Rigeli žele upravo da iskoriste to da kroz već nametnutu kolektivnu kontrolu i programiranje pomognu ljudima.

Kolektivno programiranje se obavlja kroz akademsko obrazovanje i medije, religijska verovanja i masovnu kulturu, još više nekulturu, šund i pseudokulturu. Stari religijski obrasci kontrole sve više se zamenjuju ovim novim tehnološkim metodama kontrole i to je izvor većine današnjih „sukoba civilizacija“. Ove metode kontrole imaju za svrhu da ispune zakon suprotnosti, naime, one treba na negativan način da nauče ljude pozitivnim vrednostima: šta je zdrava hrana, koji su pravi lekovi, kakve su sve manipulacije preko medija moguće, kako bi trebalo da izgleda pravi obrazovni sistem, značaj ekološke ravnoteže itd. Čovekov razvoj je takav da prvo mora da iskusi negativne aspekte realnosti da bi sam svojom voljom došao do pozitivnih i pravih vrednosti. Da su prave vrednosti date odmah spolja, postigao bi se odmah kontraefekat, ne bi ih cenio niti razumeo njihovu pravu prirodu.

To je sve iskušenje čovekove slobodne volje i lične zrelosti. Ako ljudi padnu na tom ispitu, Demoni hibridi (Vladari iz senke) dobijaju svoj plen. Ljudi nisu svesni šta rade, i samo zato čine zlo. Ljudska suština je čisto dobro. Ali većina toga nije svesna i zato ne ispoljava tu svoju suštinu. Sve što je zlo nametnuto to je nesvesnom čoveku. Zato sile koje mu nameću svoj uticaj, održavaju čoveka nesvesnim i one proizvode svo zlo kroz nesvesnog čoveka.

Zato što je i posmatrač nesvestan, on pripisuje ljudima delanje koje nije njihovo. Samo nesvestan čovek misli da drugi ljudi „čine“ zlo, i zato ih osuđuje. Jedino kada čovek sebe osvesti vidi da su drugi nesvesni, da ništa ne rade po svojoj volji koju i nemaju, da zlo čine ako su direktno opsednuti (najveća zla), ili pod indirektnim uticajem.

Sile koje ljude opsedaju da čine zlo, i tako se hrane njihovom energijom, upravo zato i postoje: Pozitivni vanzemaljci Rigelani se trude da nesvesnost čovekovu na taj način uči nevidljivom kako bi je čovek postao svestan. Bez aktuelizacije čovek je nikada ne bi postao svestan.

Njihov posao je vrlo važan: aktuelizacija nesvesnosti radi osvešćivanja. Svakako se pitate zašto je Vrhovno Biće Rasiel stvorilo negativne vanzemaljce i njihovog Boga Satanu. Zašto su te negativne sile stvorene zajedno sa čovekom. Upravo zbog božanskog potencijala u nama privlačni smo bićima koja nisu oličenje božanskog, koja nemaju božansku moć stvaranja kao mi. Oni koriste naš stvaralački potencijal u svoje svrhe, kao dobrog konja. Tako i treba da bude. Uvek kada ne koristimo svoj božanski potencijal, ili ga koristimo za svoje individualne i kolektivne iluzije, a ne zbog njega samog kao oličenje dobrote i svesti koja sve omogućava koristiće ga neko drugi, često protiv nas, jer ga ne zaslužujemo.

Uporedno sa ovim sistemom vladavine se zasniva na već spo-menutom održavanju straha i nesigurnosti kroz ratove koji se uvek smišljeno izazivaju periodično kada se za to ukaže potreba, i usađivanjem mentaliteta žrtve. Politički ciljevi se postižu na dva načina.

Prvi je korak  po korak, kada se neki krupniji cilj, koji ne bi bio po volji naroda, postiže tako da se prvo uči ne neki manji koraci koji naizgled izgledaju da nemaju ništa zajedničko dok se njihovi efekti ne saberu u željeni cilj. Primer za to je stvaranje Evropske unije. Drugi metod je akcija reakcija – rešenje.

Da bi postigli neki cilj za kojim znaju da ga narod ne bi prihvatio, kao na primer rat protiv neke države, Iluminati prvo stvore problem, kao što je „teroristički napad“ koji sami izvedu a javno optuže tu državu; to izaziva reakciju kod javnosti i zahtev da se „nešto“ učini kao adekvatan odgovor i rešenje problema a to je upravo ono što je bio željeni cilj. Primeri za za to su Hitlerovo paljenje Rajhstaga i „teroristički napad“ na WTC.

Hibridni vladari koji su imali veći procenat demonske ge- netike bili su skloni homoseksualnosti, jer je njihova genetika izvorno dvopolna. Zapravo, oni su skoro svi homoseksualni. Ženili su se samo radi potomstva. U ovome je razlog zašto oni danas nameću homoseksualnost kao normalnu pa čak i poželjnu pojavu, ta se perverzija svrstava u „ljudska prava“. Dozvoljavanje homoseksualnih brakova je čak postalo deo političkog uslo vljavanja, pored toga što je sastavni deo uništavanja porodice kao najvažnije psihološke osnove čovekove i ljudskog društva.

Ideja crkve je da ljudima treba približiti prisustvo Boga i znanje o njemu, vaspitavati ljude da budu svesni nečeg što je više od njihovih ličnih potreba. Problem je u tome što je Bog bliži nama nego što smo mi sami sebi. Bez njegove volje ne bismo postojali ni jednog trena, svaki dah koji udišemo, njegovom voljom udišemo. Apsolutno ništa nije naše. On je uvek tu, kao osnovni uslov samog postojanja.

Zato je besmisleno projektovati ga, tražiti i dostizati ga, kao što je besmisleno tražiti samo postojanje i obožavati ga izvan njega samog, jer ono je sve što jeste ovde i sada. Jedino što je potrebno jeste naše buđenje, svesno učestvovanje u postojanju i njegovom božanskom smislu. Subverzija demona – Iluminata preko crkve je u tome da se ta jednostavnost iskomplikuje, oteža i udalji od čoveka.

Da se projektuje na bilo koji način. Da se od toga napravi mrtva dogma. Otuda toliko ceremonijalne magije u crkvenim obredima. Svi rituali i sve ceremonije potiču od Mimtaka vanzemaljskog mentaliteta. Takođe i sve okultne organizacije i grupe.

Svi „bogovi“ svih pantenona su demonske projekcije. Sama činjenica da ih ima toliko pokazuje da se tu ne radi o jednom bogu.

Sve objave i „svete knjige“ u kojima „bog“ diktira ljudima pravila ponašanja su demonske manifestacije. Tehniku za to su dobili od Rigelana pozitivnih bića i uz to i uslov da te objave sadrže i istine, da budu obrazac za kultivisanje nesvesnih i nezrelih ljudi, a ne samo način zavođenja.

Zato mnogi ljudi kroz svoju religiju imaju i pozitivnih duhovnih iskustava. Besmisleno je i pomisliti da Tvorac, u kome je ceo ovaj univerzum kao njegova misao, priča sa ljudima i diktira im knjige, i to različite po istoj temi. To rade mnogo niže sile. A na takvim „svetim objavama“ je sadržano celo judeo-hrišćanstvo.

Jedina tačna ali vrlo mistifikovana objava bila je „Otkrovenje“ koje je jedva ušlo u zvaničnu verziju Biblije posle velikih izmena teksta da odgovara Iluminatima. Tu je na simboličan način izneto dosta istine o demonskoj kontroli nad čovečanstvom. Oni su ta „zver“ i „Antihrist“ i o borbi protiv njih.

Nadajmo se da je i ishod te borbe tačno „otkriven“ u ovoj knjizi. Crkva je falsifikovala i izokrenula značenje ove objave zato da bi prikazala kao da se ona odnosi na neprijatelje Crkve, a ne na nju samu.

Potenciranjem Antihrista, naglašava se ispravnost crkvenog Hrista. Tako su dali značaj sami sebi.

Photo by Donald Tong from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić

 

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti