Paranormalne 

Misterija: Duša, Materija, Energija

Prema našim istraživanjima, svako živo biće poseduje dušu. Duša je tako fine energetske strukture i tako visokih vibracija da je van dometa materijalnih čula.

Razlikuje se u svemu od poznate fizičke materije i od energija za koje čovek zna. Zato se postojanje duše ne može registrovati čulima i mernim instrumentima.

Kada se duša useli u telo ona počinje da daje impulse kojima se pokreću i tokom života energije.

Da bismo mogli da razumemo da je moguće postojanje i izvan nama poznatog, pogledajmo kako savremena nauka vidi materiju od koje je naše telo načinjeno i kojom smo okruženi. održavaju biohemiski tokovi, čineći da biološko telo živi. Duša dobija energiju iz kosmičke

U svakom od poslednja četiri veka nastala je nova naučna oblast koja je taj vek obeležila i za koju se verovalo da će dati najvažnije odgovore vezane za život.

U sedamnestом veku, kada je počela da se razvija savremena materijalistička naučna misao, verovalo se da su sve prirodne pojave rezultat hemiskih procesa. Nauci je tada izgledalo da hemija, kao nova nauka koja je zamenila alhemiju, može da pruži odgovore na najvažnija pitanja. Naučno obeležje sedamnestog veka je bila hemija.

U osamnestom veku za naučnike je bila нajintresantnija fizika, posbno tajanstvena sila magnetizma kojim je pokušano da se objasni sve ono što nije moglo do tada da se razume.

U devetnaestom veku data je važnost elektrocitetu. Tada su naučnici poverovali da je elktrocitet pokretač svih tokova života

U dvadesetom veku se verovalo da će kvantna fizika, kao i u jezgru ćelije otkrivene čestice gena, dati najvažnije odgovore. Naučni amblem dvadesetog veka je je kvantna fizika i genetika.

Pretpostavlja se da će u dvadeset i prvom veku  biti izučavanje energija, u pokušaju da se objasne pojave koje nisu mogle da se objasne.

Materijom se naziva sve ono što zauzima prostor u svemitu. Materija može da bude organska i neorganska. Materija je ispoljena u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju.

Nezavisno od toga u kom se vidu nalazi, materija je sačinjena od atoma, a svaki atom čine njegovo jezgro i elektroni koji se kreću oko jezgra. Materija koja se sastoji iz više vrsta atoma naziva se jedinjenje. Jedno jedinjenje čine njegovi najmanji delovi koji se zovu molekuli, a ovi se sastoje od jednog ili više atoma.

Zapravo, molekuli sa svim svojim atomima čine materiju onakvu kakvu znamo, odnosno kakvu je vidimo.

Nova saznanja iz kvantne fizike, koja ubrzano menjaju znanja iz klasične fizike, sve više podržavaju mogućnost postojanja ljudske duše kao posebnog energetskog oblika sačinjenog od posebne „atomske strukture“ koja u sebi sadrži „posebnu“ energiju.

Nemogućnost savremene nauke da egzaktno potrvrdi da živa stvorenja imaju dušu nije razlog da se negira njena egzistencija. Nauka ne poznaje ni mnogo šta drugo, čak ni ono što zapažamo i vidimo, ne znamo, na primer, tačno ni prirodu vetra, prirodu električne struje, ni tačno šta je to svetlost. Ona je neuništiva i njeno trajanje nije ograničeno vremenom.

Duša je suština, istinsko naše Ja.

Astralno telo nije duša kako se pogrešno misli, astralno telo je omotač duše, koja u sebi nosi iskustva sadržana iz svih prethodnih života.

Duša ima u sebi ugrađenu Božansku klicu“. U Božanskoj klici je ugrađena potreba (čežnja) za sjedinjenje duše sa njenim Tvorcem, što i podstiče dušu da se duhovno razvija. Duša je jako mala, veličine jednog atoma.


Preporuka:  22 slike iz svemira koje NASA ne želi da vidite


Bilo je pokušaja da se duša i naučno dokaže. U jednom takvom eksperimentu nazvan „Delpas“, koji je obavljen sedamdesetih godina gde je učestovao i jedan dobitnik Nobelove nauke za fiziku, izmereno je i potvrđeno postojanje jedne kompaktne energije koja napušta telo posle smrti.

Photo source: pixabay.com / Autor teksta Vitomir Vasić / www.svettajni.com

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti