Paranormalne 

Zaposednutost tela od strane neorganskih entiteta

Demoni, ti neorganski entiteti su prirodni elementi. Oni su nastali spontano, zajedno sa nesvesnim umnožavanjem neorganskog sveta u svim dimenzijama. Njihova osnovna odlika je borba za goli opstanak.

Oni nemaju više funkcije ličnosti radi prisustva duše i spoznaju smisla postojanja. To ima samo čovek u organskom svetu. Neorgansko područje ne stvara svoju energiju.

Energiju stvaraju i akumuliraju samo organska bića u trodimenzionalnom fizičkom svetu. Akumulacija i očuvanje su odlike fizičkog sveta.

Zato neorganska bića moraju da je uzimaju od organskih kao paraziti. Budući da žive na višim dimenzijama od fizičke, oni lako manipulišu bićima u fizičkom svetu, koja su ograničena svojim fizičkim čulima i ne mogu jasno da raspoznaju uticaje viših planova, opsedaju ih i navode da deluju tako da im stvaraju hranu.

Opet, budući da su prirodni stanovnici viših planova, naročito astrala, njihova hrana nije fizička hrana, već energetska, sačinjena od posebnih frekfencija koje stvaraju emocije kojima bića zrače. Posebno emocije niske frekfencije, a to su negativne emocije, mržnja, strah, bolest, zavist, ljubomora, patnja i na kraju smrt..

Njihovi uticaji su uvek direktno ili indirektno negativni, tako što se prikazuju kao povoljni i čak upadljivo primamljivi da bi kasnije doveli do negativnih rezultata i čovek postao još veća žrtva negativnih entiteta, njihov izvor energije. Takvi ljudi onda čine nedela oduzimanja tuđe životne energije da bi nahranili svoj negativni entitet koji ih poseduje preko nesvesnog.

Nisu svi neorganski entiteti negativni. Većina su samo paraziti koji žive od čovekove energije prikačeni za njegovu auru. U njihovom je interesu da im domaćin živi tako da može da ih hrani. U tu svrhu dozvoljavaju mu prosečnu duhovnu i ekonomsku egzistenciju. Ali samo onaku kakva neće da ugrozi njihov opstanak. To je posebno vidljivo kod vernika neke religije koji ne žele ni da čuju za druga učenja. Prema svakoj informaciji koja bi mogla da ih osvesti i oslobodi pokazuju izrazito neprijateljstvo i odbojnost. Zato je ubeđenje da postoji samo ovaj svet i da ne postoje demoni, ili su samo drugi opsednuti njima, uobičajen mentalitet takvih blago opsednutih ljudi.

Demonizovani ljudi postoje kao dve vrste: važni i nevažni. Važni učestvuju u demonizaciji drugih ljudi i zato umeju vrlo vešto da se ponašaju u društvenom i političkom životu.

Nevažni su samo baterije koji snabdevaju demone životnom energijom i služe kao potrošna roba, za vršenje raznih zločina, za krađu tuđe energije (ubistva, nasilja).

Treba znati da slučajevi opsednutih ljudi i isterivanje đavola iz njih jeste samo predstava za obmanjivanje ljudi da opsednutost samo tako izgleda. Tu predstavu izvode i režiraju sami demonizovani ljudi i njihovi hibridi na vlasti, pre svega u crkvi.

Možda neki niži demon tako opseda ljude, na očigledan i ružan način, ali najmoćniji i najgori demoni uopšte ne opsedaju ljude  na takav način. Oni su u njima neprimetni, ponašaju se vrlo lukavo i kulturno, imaju ogromno znanje, vešto vladaju ne samo čovekovim telom koje su zaposele, nego i drugim ljudima, pa i čitavim narodima. Postoji još jedna karkteristika demonizovanih ljudi a to je borba za vlast.

Ljudska tela koja žive bez kvalitetne duše su na najvišim položajima vlasti na ovome svetu. To su svi verski i politički vladari i sva aristokratija, svi vlasnici korporacija. Oni su pokretali sve ratove u istoriji, kontrolišući obe zaraćene strane.

Nikada se ljudi sami nebi ubijali. Nikada duša nebi išla protiv duše, protiv same sebe, niti protiv prirode koju same podržavaju i razvijaju, a korporacije tako automatski uništavaju prirodu i proizvode sukobe među ljudima, haos i nestabilnost, da je očigledno da ne mogu ljudi sa dušom to da urade.

Postoji toliko destruktivnosti u svetu da je nemoguće da je ona spontana ili da je u pitanju neznanje. Danas postoji i znanje i tehnologija da ljudi žive kao u raju. Samo prisustvo resursa i znanja dokazuje da je sva ova destruktivnost sistematski planirana sa najvišeg nivoa vlasti i moći. Samo postojanje ovolike destruktivnosti prema prirodi i samim ljudima je dokaz da ona ne može da potiče od samih ljudi. Ma koliko bili nesvesni i glupi, ne mogu da idu protiv samog instikta opstanka jer to ni životinje ne bi mogle.

Čovek danas poseduje znanje i tehnologiju sa kojom može sa Zemlje džojstikom da upravlja robotom na Marsu, a istovremeno veruje u Boga koji je devici napravio sina. Ti apsurdi su dokaz da neko drugi to radi nad ljudima, neko ko nije čovek. To ljudski um ne bi mogao da smisli. Onaj ko ne veruje u demone i vanzemaljce, trebalo bi da veruje u činjenice realnosti u kojoj živi. Sve je to dokaz da nas kontrolišu negativni vanzemaljci – reptoidi, kako bi kontrolisali ljude i vladali njima.

Pored opsedanja, čovekom se manipuliše i programiranjem uma. Sva takozvana demokratija se svodi na manipulaciju kolektivnom svešću, da bi se nastavila i sama održavala kontrolisana vladavina nesvesne i neuke većine i potisnula moć svesne manjine, a ljudska prava i slobode svode se na perve- rznu razuzdanost.

Programiranje rade oni koji su već opsednuti, hibridi demona i ljudi, da bi tako proširili svoj uticaj, jer nije praktično da se deluje samo opsednutošću. Programiranje omogućava da se čovek ponaša kao opsednut i kada nije direktno opsednut. Programiranje  se pretvara u kulturu življenja.

Programiranje uma se zasniva na činjenici da um predstavlja sistem obrazaca kojima svest kreira realnost. Um je sistem programa kojima se tumači i kreira realnost. Zato on može lako da se modifikuje nekim novim programima, ili „virusima“ koji će te programe da promene, preusmere, zaustave ili pokrenu po komandi.

Postoji kolektivno i individualno programiranje uma ljudi. Kolektivno  se obavlja preko religija, nauke, obrazovanja, medija, kreiranjem javnog mnjenja, politikom,  Čovek koji je mehanizovan i progra- miran na neki način, sam ponavlja ono što je naučen da radi i usled neznanja o tome da je manipulisan, ubeđen je da je sam svojom voljom počinio dela i nedela. Misli da je to realnost u kojoj živi i koju ne može da promeni.

Nijedna zavera ne može da osujeti nameru Božanskog i prirodu ispoljavanja svesti i života. Može samo da nanese lokalnu štetu nekim pojavama unutar tog plana. Nijedna zavera protiv ljudi ne može da odnese pobedu, jer ljudi postoje zbog božanskih razloga, ali može da nanese mnogo štete, patnje i iskušenja, više nego što je potrebno. Takođe i negativnim entitetima koji to sve rade nije u interesu da unište svoj posed, izvor hrane. Tu se događa ravnoteža, ne baš fina, između puštanja ljudi da žive svoj život i vlasti nad njima. Da se neko spolja meša u ljudski razvoj očigledno je po tome što je čovečanstvo hiljadama godina živelo na isti način bez tehnologije, a onda se najednom za stotinak godina iz blata vinulo u zvezde. Pitanje je koliko bi se harmoničnije i brže razvijalo bez  mešanja sa strane.


Preporuka:  Kako bi izgledao život na Marsu?


Ovo je univerzum slobodne volje i ispoljavanje svega što može da se ispolji. Zato i zlo može da se ispolji, ali isto tako može i da se spreči.

Jer tada može mnogo krupnih događaja da nam se dogodi, da nas skupo koštaju, a da tek naknadno budemo svesni zašto i kako su se dogodili i kako smo mogli da ih sprečimo.

Photo by Matej from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti