Uslovi korišćenja

Svettajni.com,  omogućava svojim čitaocima korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju onlajn  vesti, reportaže, intervjue, servisne vesti I fotografije, kao i linkove za druge internet stranice. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela sajta Svettajni.com, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Sajt Svettajni.com vesti zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su  njegov sastavni deo, bez obaveze prethodne najave.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu bez saglasnosti sajta Svettajni.com da koriste tekstualni materijal i fotografije, poštujući sledeća pravila:

 • Obavezno je navođenje izvora (svettajni.com,  ili URL adresa kompletnog preuzetog sadržaja) ispod ili iznad preuzetog teksta, kao i u samom tekstu.
 • Vest se sme preuzeti samo u izvornom obliku
 • Ukoliko medij koji je preuzeo sadržaj sa sajta Svettajni.com promeni sadržaj i/ili smisao teksta, i/ili doda sopstveni sadržaj, obavezan je da to naglasi. (Deo teksta preuzet sa Svettajni.com, ili URL adresom do kompletnog sadržaja koji je preuzet)

 

Komentari čitalaca

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

 • povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;
 • povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;
 • je prevaran, obmanjujući, neistinit;
 • je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
 • je uvredljiv, pornografski, vulgaran ili klevetnički;
 • promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;
 • je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu;
 • promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Sajt Svettajni.com  zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Sremske vesti.

 

Zaštita privatnosti

Sajt Svettajni.com poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca sajta. Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, sajt Svettajni.com neće davati na uvid trećem licu.

ZAPRATI ME NA: